66528. lajstromszámú szabadalom • Válaszfal

Megríelent 1915. évi március hó lO-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jB| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66528. szám. VllI/a. OSZTÁLY. Válaszfal. STRICKER GYULA ÉPÍTÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 március hó 12-ike. Jelen találmány tárgya válaszfal, mely az eddigi összes ismert kivitelű válaszfa­lak fölött számos előnnyel bír és lénye­gében abban áll, hogy az élükre rakott és ismert téglakötés szerint falazott tég­lák vízszintes fölfekvési oldalain kiképe­zett hosszhornyok által alkotott vízszin­tes csatornában az egyik szerkezeti faltól a másik szerkezeti falig nyúló és ezen szerkezeti falakba célszerűen beeresztett vasbetét a csatornát kitöltő cementha­barcsba vagy betonba van ágyazva, ami az egymás fölött lévő téglasorokat egy­mással szilárdan összeköti, mimellett a téglákban az említett hornyokkal párhu­zamos irányú üregek vannak kiképezve, olykép hogy falazásnál az egyik tégla üregei a mellette lévő másik tégla üregeit födik és így a téglákat összekötő, cement­habarcs vagy beton ezen üregekbe beha­tol úgy, hogy az üreget betöltő cement vagy beton merevedése után az egymás mellett lévő téglákat csapok módjára összeköti. A találmány értelmében előállított vá­laszfal egy merev lap, minthogy a vas­betonbordák és a csapok oly szilárd kö­tést létesítenék, hogy egyes téglát kiverni nem lehet; a találmánybeli válaszfal tűz­biztos, könnyű, olcsó, gyorsan szárad, gyorsan fölépíthető és önhordó, minthogy a vízszintes vasbetonbordákkal a szom­szédos szerkezeti falakra van függesztve. Nagy előnye továbbá, hogy hézagmen­tes és így föltétlenül féregmentes. Azonkívül az eddig szokásos méretek­nél nagyobb fesztávolságra, valamint na­gyobb magasságra alkalmas és a 30-as téglafalakat helyettesíti. Az egyes sorokban elrendezett vassze­relés az ajtótokba erősíttetik, miáltal az ajtótoknak a falazattól való elmozdulását kiküszöböli. Végül pillérek között kettősen falazva főleg munkásházaknál izolálófal gyanánt, vagy pedig kerítésfal gyanánt is alkal­mazható és így nagy megtakarítást bizto­sít, de födémekre is alkalmas. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképem kiviteli alakja táv­latilag, vázlatosan, még pedig az 1. ábrán egy tégla és a 2. ábrán egy falrészlet van föltün­telve. A célszerűen négyzetalakú szokásos vastagságú téglának két szembenfekvő élén egy-egy (a) horony és a téglában ezen (a) hornyokkal párhuzamos több (b) üreg van kiképezve.

Next

/
Thumbnails
Contents