66502. lajstromszámú szabadalom • Vasúti kocsi csapágy

Megjelent 1915. évi február hó 2 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66502. szám. V/b. OSZTÁLY­Vasúti kocsicsapágy. LEONHARDT FRIGYES ÉS JEDLICSKA LÁSZLÓ GÉPLAKATOSOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 december hó 11-ike. A vasúti járművek csapágyai rendsze­rint külön-külön fölső és alsó részből ál­lanak és az alsó rész több csavarral vagy kengyellel van e fölső részhez hozzáerő­sítve. Mindamellett gyakran előfordul, hogy a rázkódások következtében az alsó rész csavarkötései meglazulnak t's az egész alsó rész, a benne lévő olaj­készlettel együtt elvész, elegendő azon­ban a csapágy alsó részén elhelyezett kenőcsavar elveszése is arra, hogy a csapágy olajozása megszűnjék és hőn futás mellett, gyakorta tengelycserét okozó berágást eredményezzen, amely hiányok­nak káros következményei kőzismerete­sek. Fölötte hátrányos ezenkívül az olaj­készletnek a kerékágynál történő kirázó­dása is, minek következtében olaj folyik a kerékabroncsra és a sinre, ami a fé­kezés biztonságát teszi kérdésessé. Jelen találmány célja ezen hátrányokat elkerülni, amit azáltal érünk el, hogy a csapágy alsó részében egy olajtartót al­kalmazunk, mely közvetlenül a csapra van erősítve és mely a kenést még ak­kor is biztosítja, ha a kenőcsavar vagy akár a csapágy egész alsó része már el is veszett volna. Az olajtartó újszerű ala­kítása által még azt is elérjük, hogy a csap por és kavics behatolása ellen is védve van s így a külön por tárcsa al­kalmazását is elkerüljük. A kenőpárna az eddigi kiviteleknél sodronyrugókkal van alátámasztva, me­lyek a megsűrűsödött, vagy télen a meg­fagyott olajban nem működtek megbíz­hatóan, vagy pedig egyáltalában fölmond­ták a szolgálatot. Jelen találmány alkal­mazásával ezen hátrányt is elkerüljük és pedig azáltal, hogy a kenőpárnalemezt lapos rugókra támasztjuk. A mellékelt rajzon egy csapágy van föltüntetve, a jelen találmány tárgyát ké­pező újításokkal és pedig az 1. ábra hosszmetszetben, a 2. ábra szembenézve, részben metszve, míg a 3. ábra a kenőpárnatartó távlati képe és a 4. ábra az olajtartó és zárótárcsa táv­lati képe. A csap (a) hornyában, egy, a horony­görbületnek megfelelő, félköralakúan ki­vágott (b) tárcsa van, melypek két füg­gőleges (c) szárára csavarokkal rá van erősítve, a (d) olajtartó. A (d) olajtartó

Next

/
Thumbnails
Contents