66474. lajstromszámú szabadalom • Emeletes kocsi közúti és vasúti vonatokhoz

Megjelent 1915., é\i február hó 32-én. MAGY. fgfej* KIR. SZABADALMI MM HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66474. szám. V/b. OSZTÁLY. Emeletes kocsi közúti- és vasúti vonatokhoz. SPÁNGLER LAJOS MÉRNÖK, A VÁROSI VASÜT IGAZGATÓJA WIENBEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 2-ika. Elsőbbsége 1912 augusztus hó 24-ike. Jelen találmány tárgya emeletes kocsi j mindennemű oly vasutak részére, me- . lyek számos, egymástól csak rövid távol­ságokban fekvő megállóhellyel bírnak. Az ilyfajtájú vasutaknál mindenek előtt arról kell gondoskodni, hogy a megálló­helyeken az utasok ki- és beszállása gyorsan és a biztonság veszélyeztetése nélkül történhessék. Gondoskodni kell továbbá arról is, hogy az utasok lehető kényelmesen és veszélyeztetés nélkül jut­hassanak az alsó helyiségből a fölső he­lyiségbe és megfordítva. Az eddigelé ja­vaslatba hozott emeletes vasúti kocsik, melyek főleg háló- és kilátó kocsik, sza­lon- és étkezőkocsik gyanánt terveztettek, nem számolnak a fönti körülményekkel, amire ezeknél a kocsiknál nincs is szük­ség, minthogy azoknál az utasok be- és kiszállása nem gyakori és nem gyors. Ennek folytán az ismert, hosszú utakra használt vasúti kocsik építési módja nem vihető át közúti kocsikra és a hasonló föltételek mellett közlekedő vasúti ko­csikra. Jelen találmány célja közúti vasutak és az ezekhez hasonló üzemföltételekkel dol­gozó vasutak részére oly emeletes kocsit | létesíteni, mely az utasok gyors és ve­szélytelen be- és kiszállását, valamint az alsó helyiség és fölső helyiség között biz­tos és gyors összeköttetést tesz lehetővé Emellett a hosszú utakra használt eme-1 letes kocsiknak azon ismert berendezése hasznosíttatik, mely szerint az alsó he­lyiség feneke a tengelyek vagy forgóvázak között, a sin fölső széle felé lehető mé­lyen rendeztetik el, mimellett továbbá a be- és kiszállás szintén ismert módon, az. alsó helyiségben, a tengelyek vagy forgó­vázak között történik. A találmány lényege abban áll, hogy az alsó helyiségből a fölsőbe vezető lép­cső vagy lépcsők az alsó helyiségből egy a be- és kiszállással szemben fekvő hely­ről indulnak ki és az alsó egyenes rész­ben vagy ágban a kocsi hossztengelyére merőlegesen állnak. Ezáltal az alsó helyi­ségben közvetlenül a lépcső vagy lépcsők előtt tágas előtér képeztetik, hol a ki- és beszálló utasok a kocsi különböző he­lyeiről, illetve kívülről az előtérbe lépve, kényelmesen és szoros torlódás nélkül összegyűlhetnek és a koc&i különböze* részeibe juthatnak. Továbbá azáltal, hogy I a lépcső összes ágai, vagy legalább als6

Next

/
Thumbnails
Contents