66458. lajstromszámú szabadalom • Lánchegesztőgép kalibrált láncoknak U-alakban meghajlított, lerézselt végekkel, bíró elemekből való előállítására

Megjelent 1915. évi február hó 19-én. MAÜY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66458. szám. XVI/d. OSZTÁLY Lánchegesztó'gép kalibrált láncoknak U-alakban meghajlított, lerézselt végekkel biró elemekből való előállítására. MAGYAR ACÉLSODRONY, DRÓTMÜVEK ÉS KÖTÉLGYÁR DEICHSEL A. MISKOLC CÉG MISKOLCZON. A bejelentés napja 1913 november hó 14-ike. Jelen találmány tárgya lánchegesztőgép kalibrált láncoknak U-alakba hajlított, le­rézselt végekkel biró elemekből való elő­állítására ; ezen gép lényegében azáltal van jellemezve, hogy a láneelemek függőleges .-ík­ban fekvő helyzetben elcsúsztatható matrica­kölyük között hegesztetnek, minek folytán a matricakölyük és helytálló láncelemet egy­másután körülzárják és sajtolják. A gép ezen működési módja tetszőleges számú matrica alkalmazása mellett annyiban előnyös, hogy a kétrészű matricák függőleges választó folülete folytán a matricákban visszamaradó izzó forgács matricák nyitása után azonnal kiesik. Az izzó forgács tehát nem gyűlhet össze a matricákban nincs is szükség arra, hogy azt fúvóberendezés segítségével el­távolítsuk, amint ezt eddig meg kellett tenni. A hegesztendő láncelem helytálló állapota ós a matricák elcsúsztatása foly­tán a gép hajtása is lényegesen egyszerűbbé válik, ami különösen több matrica alkalma­zása esetén válik érezhetővé. A mellékelt rajz a lánchegesztőgép példa­képen vett foganatosítási alakja van föltün­tetve és pedig az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán vízszintes metszetben és a 3. ábrán oldalnézetben. A 4—9. ábrák a gép működési módját tün­tetik föl. Az utolsó, készre hegesztett (1) láncele­met a (2) szoritó függőleges síkban fekve tartja. A szorítót a (4) rúd segítségével az (5) szögemelővel összekö;ött (3) emelőkar útján a (6) excentrikus tárcsa nyitja ós zárja, míg a (7) emelő, melyre a szorító tá­maszkodik, a szorítót a (8) szánvezeték mentén emeli és sülyeszti. Ezen utolsó lánc­elembe az U-alakba hajlított, vörösen izzó (9) elemet kézzel fogó segítségével úgy toljuk be, hogy ezen U-alakú vasdarab szárai a kész láncelem fölső szárát körül­zárják (4. és 5. ábra); ezen fölső szár az előretolt (10) hajlítócsaphoz támaszkodik úgy, hogy ezen csap és az (1) kész elem a betolt (9) elem számára ütközőt képez (1. ábra). A (10) hajlítócsap a (12) emelő se­gítségé Fel a (11) rúd útján előre és hátra mozgatott (13) szánon van elrendezve. A gép működésbe helyezése után a függő­leges síkban fekvő, U-a'.akú hajlított elemet görbülete mellett a függőlegesen álló (14) fogó ragadja meg, melynek (15) szára víz-

Next

/
Thumbnails
Contents