66451. lajstromszámú szabadalom • Lemezzár ládák hordók stb. számára

Megjelent 1915. évi február lió ií»-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66451. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Lemezzár ládák, hordók stb. számára. TRITSCH JUL1ÜS GYÁROS W1ENBEN. A bejelentés napja 1913 májas hó 26-ika4 A találmány tárgya kapaszkodó fogak­kal ellátott gyűrűs lemezzárakra vonat­kozik. Az egyik kiképezés értelmében a gyűrűs zárlemez egy vagy több össze­kötő hidacskával van ellátva. Ha emel­lett a gyűrű maga radiális bemelszések­kel van gyöngítve, e bemetszéseket saj­tolás révén zárjuk úgy, hogy a zár be­verésekor a rések ki ne nyíljanak. Az 1. ábrán föltüntetett példa értelmé­ben a (2) fogakkal ellátott (1) gyűrű a (3) kapcsolóhidacskával van ellátva. Ha egy ily zárat pl. két szomszédos ládadeszka ütközőrése fölött verünk be, akkor a deszkák erőszakos szétválasztása, esetén nemcsak az (1) gyűrű, hanem a (3) hi­dacska is el fog szakadni. Amíg már most a régi ilyen záraknál, melyek nem hirtak híddal, lehetséges volt a deszka­lapokat a beléjük kapaszkodó szétszakí­tott zárrészekkel újból oly pontosan össze­illeszteni, hogy főlületes szemlélésre a szakítás nem Játszott meg, a jelen zár­nál ez lehetetlen, mert a deszkába nem kapaszkodó hidacska szétszakított részei mindenesetre jelzik a sérülést. Egyetlen hidacska helyett természetesen több pár­huzamos vagy kereszteződő hidacska is alkalmazható. A 2. ábrabeli példa értelmében az (1) gyűrű (4) radiális résekkel bír, melyek azonban a találmány értelmében sajtolás vagy hasonló révén zárva vannak úgy, ! hogy a gyűrű elegendő merevséggel bir arra, hogy a zár beverését megengedje, másrészt annyira gyöngítve van, hogy a deszkák szétfeszítésekor a rések behasa­dása folytán szétszakad. Az (1) gyűrű ovális, vagy sokszögletű is lehet. Mindkét foganatosítási alaknál a gyűrű belső szé­lét is elláthatjuk fogakkal. Ha aránylag nagy fölülelet, pl. egy hordó szádját kell zárral biztosítani, akkor célszerűen egy kellő hosszúságú bádogszalagot két végén oly ^metszések­kel látunk el, melyeken egy fönti gyűrűs zár egy vagy több fogát keresztültolhat­juk. Ha a bádogszalag két végére ily módon egy-egy gyűrűs zár van fölsze­relve, a két - gyűrűs zár beverése által a bádoglapot a hordón rögzítjük s ezáltal aránylag nagy fölületet zárunk le. Ily célokra a találmány értelmében oly zárat is alkalmazhatunk, mely egy bádog­szalagból áll, melynek két vége gyűrűs zárólapokká van kiképezve. E foganato­sítási példa a 3. ábrán fölülnézetben, a 4. ábrán pedig oldalnézetben (törve) van föltüntetve. A (14) bádogszalag két vége pl. a (11)

Next

/
Thumbnails
Contents