66442. lajstromszámú szabadalom • Typographiai szedőgép

Megjelent 1915. évi február lió l 2-én. MAGY. jgg^ KIR, SZABADALMI wSS HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66442. szám. IX e. OSZTÁLY. Typografiai szedőgép. MERGENTHALER SETZMASCHINEN-FABRIK G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 január hó 21-ike. Elsőbbsége 1913 január hó 22-ike. A jelen találmány tárgya oly typografiai szedőgépekre vonatkozik, melyeknél több készlettárban fölhalmozott több matrica­vagy patricasorozat van elrendezve, mely készlettárak tetszés szerint, fölváltva hozha­tók a munkahelyzetbe. A találmány tárgya önműködő átváltószerkezet a készlettárak, illetőleg a matrica-, vagy patricasorozatok számára,, mely a gépnek szokásos munkája közben önműködően dolgozik anélkül, hogy a szedő részéről különös figyelmet, vagy bármely kézzel való működtetést igényelne. A találmány lényege abban van, hogy az átváltást a gépnek szakaszosan mozgatott szerve végzi, mimellett a tényleges elren­dezés különböző lehet. A találmány magya­rázatára példaképpen oly elrendezés van föltételezve, melynél az átváltást egy sza­kaszosan működtetett gépalkatrész és egy másik átváltást egy szakaszosan, mechani­kailag működtetett alkatrész végzi. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni foganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra a gép egy részének oldalnézete, részben metszetben, részben letörve. A 2. ábra az alkalmazott átváltó eszközö­ket szemlélteti. A 3. ábra perspektivikus kép, mely egy ösz­szetett sornak írásjegyeit és réselőit szem­lélteti. A matricák, mint rendesen, (A, Al) kósz­lettárakban vannak elhelyezve (1. ábra), mely készlettárak mindegyike (C) kiváltó rudak sorozata által működtetett (B, Bl) gátlók sorozatát hordja. A rajzban csak két kész­lettár van föltüntetve, azonban tetszőleges számú készlettár is alkalmazható. A (B, Bl) gátlók egyik sorozatát hatálytalanít­juk, vagy elreteszeljük és erre a célra (E, El) lengőtengelyek szolgálnak, melyek ak­ként vannak egymással összekötve, hogy a gátlók egyik sorozatának fölszabadulásánál a másik sorozat elreteszeltetik. Az 1. ábrán a fölső készlettartály hatá­lyos helyzetében, a (D) gyűjtőgarattal szem­ben van föltüntetve. A működési mód az ismeretes berendezéseké. A réselők kiváltó­szerkezete, mely a rajzban nincs föltün­tetve, ugyancsak a szokásos szerkezetű és az (F) emelő által működtetik (2. ábra). Az (F) emelő a (G) rúd, a (Gi) járom, a (Q2) bütykös tárcsa és a forgó (G3) henger (1. ábra) útján mozgattatik, ahol is a jármot a (G4) szögemelő, a (G5) csuszka és a (H) billentyű akként vezérlik, hogy a (H) bil-

Next

/
Thumbnails
Contents