66417. lajstromszámú szabadalom • Zsákbélés

Megjelent 1915. évi február hó 12-én. MAGY. ^ Kia SZABADALMI fij m HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66417. szám N XVlII/d. OSZTÁLY. Zsákbélés. MILACEK OTTO MÉRNÖK TROPPAUBAN. A bejelentés napja 1911 március hó 5-ike. Elsőbbsége 1913 május hó 27-ike. Csomagolásra zsákokat a csomagolásnak csekély súlya, alacsony ára és tevéken vagy más állatokon való könnyebb szállít­hatás miatt használnak. Ezeket a csomago­kat szalmának, szecskának, vagy más töltő­anyagnak a fölhasználásával állították eddig elő, hogy a zsáknak legalább néipi merev­sége legyen és a zsáknak tartalmát törés 1 vagy sérülés ellen megvédjék. Utóbbi célt azonban ez a csomagolási mód nem éri el. Azonfölül á zsák tartalmának értéke töré­sek esetén, különösen, ha a zsákba élelmi­szerek vagy hasonlók vannak csomagolva, igen sokat szenved, vagy teljesen el is vész, mivel ekkor a zsák tartalma szalmá­val keveredik. Ez a csomagolás tehát na­gyon kevéssé higiénikus. Jelen találmány szerint ezeket a hátrá­nyokat azáltal szüntetjük meg, hogy a zsá­kokat két egymásra fektetett hullámos ké­regpapirból, vagy hasonlóból előállított fa­lakkal merevítjük úgy, hogy szalmatöltelék­nek a használata fölöslegessé válik. Azon­kívül ezáltal a zsák kifelé tömítetté is vá­lik és ha a kéregpapirost nedvesség ellen impregnáljuk, tengerentúli szállításra is al­kalmas. Végül a csomagolás maga is egy­szerűbb, tehát gyorsabb, mivel nem szük­séges, mint eddig, hogy a zsákot két em­ber tartsa, egy harmadik a szalmát ada­golja, és egy negyedik a csomagolást végzi. A hullámos kéregpapirral ellátott zsák sza­badon állhat úgy, hogy a csomagolást egyet­len ember is könnyen és gyorsan elvégez­heti. Egyes cikkeknél eddig szükséges volt szalmából készült védőhüvelyeknek az al­kalmazása, ami most. már szintén elesik. A töltőanyagnak elmaradása következtében a térfogat is kisebbé válik, ami tengerentúli szállításoknál lényeges költségmegtakarítást okoz. A jelen találmány szerinti csomagolás ládák helyett is használható, amelyeknél körülbelül 65%-al könnyebb és azonfölül még azzal az előnnyel is jár, hogy a vissza­küld ésnél laposra összerakható, mikor is a láda térfogatának körülbelül csak harmin­cad részét foglalja el. A kormány ládacso­magolás helyett jelen csomagolás még azzal az előnnyel is bír, hogy fölborulásánál párnaként hat és így a csomag tartalmát törés ellen védi. A mellékelt rajznak 1—8. ábráin a talál­mány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakja van távlati nézetben föltüntetve és pedig a csomagolásnak különféle sza­kaiban. A csomagolás a következőképpen tör­ténik : Egy a zsák belső keresztmetszeténél ki-

Next

/
Thumbnails
Contents