66405. lajstromszámú szabadalom • Palackkupakológép

Megjelent 1915. évi február hé i a-én. _____ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66405. szám. XVIIl/d. OSZTÁLY. Palackkupakológóp. GENERAL INDUSTRIES C° CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1913 julius hó 19-ike. A találmány tárgya palackkupakológépekre és hasonlókra vonatkozik és tárgya oly fo­lyadékkal működtetett gép, melynél a kupa­kolószájak az egyik szájnak a másikhoz vi­szonyított, előre meghatározott mozgásának megfelelően vagy attól függően a palackról eltávolíttatnak, mimellett különböző magas­ságú palackok egyforma könnyűséggel al­kalmazhatók és a peremező száj a palack magasságától függetlenül előre meghatáro­zott távolságban annak fölső része fölé ke­rül. Ezáltal kikerüljük a palackok törését és lehetővé tesszük a kupaknak egyenletes nyomással való rögzítését. A találmány tárgya továbbá a készüléknek különböző elemek­kel való ellátása, melyek segélyével az alább leírt módon egyszerűen és gazdaságosan ós kevés alkatrésszel működik úgy, hogy nem állnak be könnyen zavarok és mindkét irány­ban gyorsan, folytonosan és önműködően dolgozik. A szerkezeti részletek, melyek ezen eredmény elérését lehetővé teszik, a mellékelt rajzzal kapcsolatban vannak rész­letesen ismertetve. Az 1. ábra a készülék oldalnézete, a 2. ábra a kupakolófej folyadékmótorán át vett függélyes metszet, a 3. ábra hasonló metszet a kupakolófej alsó részén, mely a kupakolószíjakat mu­tatja, a 4. ábra a 2. ábra 4—4 vonala mentén vett metszet, az ' ^ 5. ábra a 2. ábra 5—5 vonala mentén vett metszet, a 6. ábra a 3. ábra 6—6 vonala mentén vett metszet. Az (1) tartó a (2) asztalt hordja, melyen a (3) palackok vannak elhelyezve, a (7) kupakolófej a (8) szorítók segélyével van a tartóra erősítve. A kupakhoz való (9) tölcsér szintén a tartóra van erősítve. A folyadéknyomás által működtetett (7) kupakolófej egy főhengerből áll, melyben a ^ (11) fődugattyú működik, a (11) dugattyú alsó részére a (12) henger van erősítve. A (12) hengerben egy második (13) dugattyú működik, melynek (14) toldata a (12) hen­ger (15) fejrészén halad át. A (14) toldat alsó végére a (17) csavar segélyével a (16) kupakleszorítóelem van lazán fölerősítve, melynek rendes helyzetét a (18) rúgó biz­tosítja. A (19) szájak peremező vagy kari­mázó része a (15) hengerfejre erősített (20) fejrészben lazán van vezetve és folyadék­nyomással működtetett (21) dugattyúk se­gélyével a palacknyak szabálytalanságaitól független, állandó nyomással befelé van szorítva. A (11) dugattyú belsejébe a (22) henger van csavarolva. A (22) hengerbe egy másik

Next

/
Thumbnails
Contents