66387. lajstromszámú szabadalom • Szövött szíj

Megjelent 1915. évi február iio 10-én. KIR MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66387. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Szövött szij. BERLINER MASCHINEN-TREIBRIEMEN-FABRIK ADOLPH SCHWARTZ & C° CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 március hó 19-ike. Elsőbbsége 1913 november hó 7-ike. A találmány tárgya oly szövött szíj, amely- j nek összekapcsolása a szövetrétegeknek bi- j zonyos darabon való összetapasztása útján történik. Ilyen _ szövött szíjak (különösen teveszőrszíjak) már ismeretesek, eddig azon­ban összekapcsolásukat úgy végezték, hogy a szíjat a végeken a kívánt átlapolási hosz­szon szétbontották rétegeire, amelyek a két fölső és alsó szélső réteg között megfelelő hosszon egymást átlapolták és ezen átlapo­lási hosszon össze voltak tapasztva. Ámbár az ekként összekapcsolt szíjnak nincsenek meg többé azok a hátrányai, mint az azelőtt szokásos módon szíjkapcsokkal összekapcsolt szövött szíjaknak, mégis még javításra szorul annyiban, hogy az egyes rétegek illeszkedési hézagainak harántiránya kedvezőtlen. Megtörténhetik ugyanis, hogy az alsó vagy fölső réteg azokon a helyeken, ahol a középső rétegek végződnek, besza­kad, mert minden egyes illeszkedési hézag egész hosszával egyidejűleg fut a korongon. A jelen találmány értelmében az említett szakadási veszélynek elejét vesszük akként, hogy a két szíjvég födőrétegei között az át­lapolásban fekvő közbenső rétegeket érint­kezési végeiken átló irányában szabjuk ki, azaz minden egyes közbenső réteg két három­szögalakú nyelvből áll és mindkét szíjvég­nek van ugyanolyan rétegmagasságban egy­egy ilyen nyelve, amelyek átlóikkal érint­keznek. A következő rétegben megint mind­egyik szíjvégnek van egy háromszögalakú nyelve s az átlók itt Í3mét érintkeznek, azon­ban a fölső nyelvpár illeszkedési hézaga az alsóét keresztezi. Ha még egy harmadik vagy még további uyelvrétegek volnának, akkor azoknak átlóirányú illeszkedési hézagai egy­mást fölváltva keresztezik. Ennek az az előnye, hogy a hézagok fokozatosan terjed­nek egyik oldalról a másik felé, irányuk pe­dig az egyes rétegekben váltakozik. Ily mó­don a harántsíkban fekvő hézagok sohasem keletkezhetnek. A mellékelt rajzon föltüntetett kiviteli példában a két (al és a2) szíjvég átlapolási helye a két (b, c) födőrétegből és két köz­benső nyelvrétegből áll. A (b és c) födőré­tegek harántirányú illeszkedési hézagai meg­szabta átlapolási hosszat (1) jelzi. Af 1. ábra hosszmetszet a szíj átlapolási he­lyén marad, a 2. ábra fölülnézet a fölső (b) födőróteg visszahajlítása után, ahol az alsó közbenső réteg szaggatott vonallal van berajzolva. Látszik, hogy a nyelvek átlóirányú hézag-

Next

/
Thumbnails
Contents