66382. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés önműködő távbeszélő berendezésekhez

^ _ Megjelent 1915. évi február hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI gM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66382. szám. vn/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés önműködő távbeszélő berendezésekhez. SIEMENS & HALSKE AKT1ENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. 6. Pótszabadalom az 50456. sz. szabadalomhoz. Bejelantérének napja 1913 december hó 19-ike. Elsőbbsége 1913 január hó 23 ika. A törzsszabadalomban ismertetett; önmű- ; ködő üzemű távbeszélő berendezésekhez ! Való kapcsolási elrendezésűéi a hívó elő* ! fizető vezetékét a választóbeálíitó áram- ! lökések leadása közbpn, egy elválasztó hely a választók hatásköréből kikapcsolva tartja. A keresztülkapcsolás, rögtön a választóbe­állító áramlökések leadásának bevégeztével, az elválasztó helyen történik. . A jelen találmány szerint már most az elválasztó hely, a választóbeállító áram­lökések leadásának befejeztével, vagy a számadó készüléknek a választóhoz vezető vezetékről való lekapcsolódása után is, nyitva tartatik, hogy az elválasztó helyet még más, a számadó készülék lekapcsolódása után foganatosítandó kapcsoló müveleteknél is használhassuk. Az elválasztó helyet, ön­magában véve ismert módon, billentyűk, vagy relaisk kontaktusai képezhetik. Olyan elrendezéseknél, melyeknél az elválasztó helyet egy elválasztó relais kontaktusai al­kotják, mely relais, a számadó készülék be­állításakor gerjed, igen célszerű és egy­szerű foganatosítási alakot kapunk azáltal, hógy a választóbeállító áramlökések leadá­sának, illetőleg a számadó készüléknek a kapcsolatról való lekapcsolódásának meg­történte után, az elválasztó relais gerjedt állapotát, annak a beszédvezetékhez ós ez­zel egy potenciálhoz való kapcsolásával, fönntartjuk mindaddig, amíg a kívánt elő­fizető jelentkezésekor, a beszédvezetékágak keresztezésével, a relais számára potenciál­változás következik be. Ekkor azután, a ta­lálmány értelmében, az elválasztó relais egy másik relaisval együttesen nem csak elvá­lasztó, illetőleg keresztülkapcsoló, hanem egyszersmind beszélgetésszámláló relais gya­nánt is szolgálhat. Ha az elválasztó relais és az említett másik relais még együtt is működnek úgy, hogy utóbbit az elválasztó relais, a hívó előfizetővezeték lekapcsolódá­sának időtartamára, e vezeték befolyás&alá helyezi, maga az elválasztó relais pedig, a választóbeálíitó áramlökések leadása után, a kívánt előfizető vezetékének befolyása alá jut, azt is elérjük, hogy a kapcsolat létrejöttekor számlálás csak akkor történ­hetik, ha a kívánt előfizető jelentkezésekor a hívó előfizető még a kapcsolatban benn van, tehát hallgatóját még nem akasztotta föl. Az e célra szolgáló elrendezés továbbá, a találmány értelmében, még úgy is lehet kiképezve, hogy az elválasztó relais, más relaiskkel együtt, a hívó előfizetőnek a ki-

Next

/
Thumbnails
Contents