66358. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tőzegtörmelékből műkövek és hasonlók előállítására

Megjelent 1915. évi február ti<» 267-é n. MAGY. SZABADALMI KIK HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66858. szám. Xlí/f OSZTÁLY. Eljárás tőzegtörmelékből műkövek és hasonlók előállítására. WILHELM WEILER MAGÁNZÓ MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1914 január hó 15-ike. Elsőbbsége 1913 janaár hó 16-ika. A jelen találmány tárgya tőzegtörmelék­ből műkövek ós hasonlók előállítására szol­gáló eljárás, melyet főleg az jellemez, hogy a tőzeget, törmelékké való földolgozása előtt, sajátszerű föltáró műveletnek vet­jük alá. Az eljárás foganatosítására a tőzeget, célszerűen, késő nyártól kora tavaszig ás­suk föl. A fölásott tőzegdarabokat, megfe­lelően halmokba rakva, a szabad földön, tehát nem födött helyen hagyjuk ós ott, saját nedvességük, illetőleg a tőzegrostok saját nedvessége természetes és tökéletes megfagyásának tesszük ki. Ezután a tőzeg­darabokat, ismert módon, megszárítjuk és alkalmas berendezésben, pl. úgynevezett szakítófarkasban vagy törmelékmalomban törmelékké földolgozzuk, melyet szükség esetén még meg is tisztítunk. A törmeléket azután téglaalakba sajtoljuk, vagy más mó­don alakítjuk. Azt találtam ugyanis, hogy a törmelék, mely a jelzett modon, azaz a rostok meg­fagyasztása (föltárása) hatása alatt készült, az, eddig csak egyszerűen megszárított ros­tokkal készített törmelékkel szemben, lé­nyegesen megváltozott tulajdonságokkal bír. Éghetőségét, mely az eddigi törmelék sajátsága, elvesztette, amennyiben már csak pislogni (lappangva égni) képes, ehelyett azonban lényegesen nagyobb hőszigetelő képességet nyert, mint aminövel az eddigi törmelék bír. Ezen új törmelék tehát kitűnő szigetelő anyag minden olyan alkalmazási tér számára, melynél fölmelegedés, vagy lehűlés ellen való védelemről van szó. Az eddigi, csupán összekuszálással képe­zett törmelék, ezen, csak lazán egybekötött rostokból álló anyag csekély hordképessége miatt, csak töltőanyagul, pl. üreges tár* gyak falain belül, töltés gyanánt nyerhet alkalmazást, de mint önálló és szilárd szer­kezeti elem nem. A találmány tárgyát képező eljárásnak egy foganatosítási módjánál, ezzel szemben önálló ós szilárd szigetelő- és építőelemek előállí­tása azáltal van lehetővé téve, hogy a fönt jellemzett föltáró művelettel nyert törmelé­ket, alakítását megelőzőleg, megfelelő ned­vesség hozzáadásával, kötőanyagokkal, pl. cementtel stb. bensőleg összekeverjük, mi­inellett a hozzáadandó nedvességmennyi­ség, már a kötőanyag hozzákeverésekor, magában a kötőanyagban (pl. mésztejben, vízüvegben stb.) benn is lehet. A tőzegkö­vek, melyek eddig, a föntemlített célból, a korábbi földolgozó eljárás szerint nyert tör­melékből, kötőanyagok alkalmazásával ké-

Next

/
Thumbnails
Contents