66334. lajstromszámú szabadalom • Önműködő gázárúsító

Megjelent lt*15. évi február hó 5 én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL /I í) •'ül.. 66334. - szám. VII b. OS^TÁL,Y. M <•:,,., (íj) I: ..(.-!'•' Önműködőigázárúsí tó. i JULI US PINTSC^I CÉG BÉCSBpN. A. (bejelentés napja 1914 jaauár hó 30lika Elsőbbsége 1913 február bó lj je. I ') Az összes ismert önműködő gázárusítók azzal a: hátránnyal bírnak, hogy nem min­denkpr szolgálratják a meghatározott pénz­darabnak pontosan megfelelő gázmennyisé­get.,-Ennek oka főleg a ,lassan és fokozato­sa^ záródó szelep elvében keresendő. A gáz által mozgatott dob és a szelepelzárás kö­zötti nagy áttétel következtében már cse­kély például a szelep bőrtömítésén előálló változások is többé vagy kevésbbé meg­lehetős számú dobfordulatot eredményeznek. Azonban a bőrtömítés össznyomása vagy duzzadása elkerülhetetlen, míg a bőrtömí­téssel el nem látott szelepek úgyszólván soha sem tarthatók állandóan töipítve, , A találmány tárgya már most gyorsan záródó Szeleppel ellátott önműködő gázárusí­tóban áll, melynek szelepe olymódon van berendezve, hogy a szelepzáródás után az automata és a szelep már nem áll egymással összeköttetésben. A rajz 1'. ós 2. ábrája a találmány foganatosí­tási alakjának fölül- és oldalnézet, míg a «3> ábra egy rés/let távlati k,épe. ( , A pénzbedobószérkezet ismert berende­zésű é$ ismert mqdon működik. ^? (S) kulcs forgatásánál, a kicserélhető (zl, z2) fogas­korekek közvetítésével, a (\V) tengely for­| gást kap. A (W) tengely hosszirányú eltoló­| dását.a tengely gyű,iűhofnyába kapaszkodói • (s) csavar akadályozza meg. A (W) tenge-i lyen a (H) csavarhüvely tolható el, mely kívül -meghatározott emelkedésű csavar-, menettel és belül menesztőcsappal van. el-i látva; az utóbbi a (W) tengely hosszhor-i 1 nyába kapaszkodik úgy, hogy a (H) hüvely, ; a (W) tengely forgásában résztvesz, e melr jlett azonban a tengely hosszában el is ,tolódd ! hátik. (G) egy hüvelyt jelöl, mely beliil a (H) hüvelynek megfelelő anyamenettel van .el­látva és kívül az (A) csavarkereket tartja. A (G) hüvely hosszirányú eltolódását egy dudoro­dás és a (B) ellengyűrű akadályozza .meg, melyek a csapágybakot (ij-nél közrefogják^ mimellett azonban a (G) hüvely szabadon foroghat. Az (A) csavar kerékbe a ÍC) csa­var (2. ábra) kapaszkodik, mely a forgó gázmérődobról kapja hajtását. ,. Az (S) kulcs és a fogaskerekek forgatása, által, mint említettük, a (W) tengely is for­gásba lép. Minthogy a (H) hüvely a (W) tengely forgását követi, míg a (G) hüvely forgását a csavarkerék és a csavar meg­akadályozza,' ennek folytán t a (H) hüvely a, (G) hüvelybe becsavarodik, ezáltal a pénz~: bedobás felé eltolódik és pedig a bedobottj pénzdarabok számának megfelelő útpn. A;

Next

/
Thumbnails
Contents