66332. lajstromszámú szabadalom • Eljárás termikus telefonok thermo elektromos vezetékeinek előállítására a Wollaston-féle eljárás szerint kezelt platina vagy más fémdrótokból

Mejctelent 1915 évi február hó 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66B32. szám. VÍItf OSZTÁLY. Eljárás thermikus telefonok thermo-elektromos vezetékeinek előállítására a Wollaston-féle eljárás szerint kezelt platina- vagy más fémdrótokból. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP DE NEDERLANDSCHE THERMO­TELEPHOON MAATSCHAPPY CÉG UTRECHTBEN. A bejelentés napja 1914 február hó 18-ika. Elsőbbsége 1913 május hó 8-ika. A jelen találmány eljárás thermicus telefonok thermo-elektromos vezetékei­nek előállítására a Wollaslon-féle eljárás szerint kezelt drótokból, pl. platinadró­tokbó., mely lehetővé teszi, hogy a hang­adó gyanánt szolgáló, ismert módon, étetés által kezelt drótszakas/.nak hossza a viszonyoknak megfeletőleg szabályoz­tassék. A találmányt képező eljárás abban áll, ho;>y a Wollaston-di ólból készölt, étetés­nek alávetendő kengyelnek két végét tog­laló szerkezetekbe fogjuk be és az ekként készített thermo-elektromos vezetéket, szabadon lefüggő, meggörbített részével, a hangadó kívánt hosszának megfelelő mélységig, az étető fürdőbe merítjük A thermo-elektromos vezetéknek az étető fürdőből való kiemelésénél a drótkengyel­ről a sav befo'yik anélkül, hogy a hang­adót képező, igen érzékeny drótkengyel alakváltozást szenvedne. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező eljárással előállított thermo-elektro­mos vezetéknek egy foganai osítási alakja yan föltüntetve. Az 1. ábra a hőérzékeny vezetéknek né­zete, részben metszete. A 2. ábra annak fölülné^ete. A 3. ábra egv, közös tarlókra föltűzött drótkengyelekből álló, hőérzékeny veze­téknek perspektivikus képe. A 4. ábra egy betokozott thermo-elektro­mos vezetéknek függélyes metszete. A Wollaston féle drótból hajlított (1) kengyelt (1. ábra), két végén, a vezető anyagból készült (4, 5) foglaló szerkeze­tekbe fotíjuk be és ezekkel forrasztás vagy szögecselés útján kötjük össze. A foglaló szerkezeteken a (6, 7) furatok van­nak kiképezve. Az ekként előállított veze­téket, szabadon függve, a pontvonalozot­tan jelzett mélységig egy étető fürdőbe merítjük, miáltal a hangadót képező (8) alsó részről a fémbevonatot eltávolít­juk. Több drótkengyelből álló thermo-elek­tromos vezetéknek előállításánál a fog­luló szerkezetekkel fölszerelt (1) drótken­gyeleket az ételés e'őtt a foglaló szerke­zeteknek (6. 7) furatai átvezetett (9, 10) tartókra fűzzük föl (3. ábra). Az alkalma­zott drótkengyeleknek száma attól lQgg,' hogy mily erősségű hangadót akarunk előállítani. Az áramhozzávezetés céljából'

Next

/
Thumbnails
Contents