66310. lajstromszámú szabadalom • Hányadosszámláló művel bíró számológép

Megjelent 1»15. év 1 jannár hó 3l>-án . MAGY. rffo KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66810. szám. VII/c. OSZTÁLY. Hányadosszámlálómüvei biró számológép. TRINKS FERENC GYÁROS BRAUNSCIIWEIGBEN. A bejelentés napja 1914 február hó 14-iks. Elsőbbsége 1913 március hó 31-ike. Hányadosszámlálóművel biró számológé­peknél, a nagy számok osztásakor, ama hát­rány lép föl, hogy a hányadosszámlálómű valamennyi számhelye nem használható ki az eredmény, nevetesen a tizedes számhe­lyek regisztrálására. Ha pl. valamely, beállítható hajtókerekek­kel biró számológépen, mely, a mellékelt rajz 1. ábráján föltüntetett vázlatos elren­dezésnek megfelelően, az (a) beállítómöben hét, a (b) eredmény számlálóműben tíz és a (c) hányadosszátnlálóműben nyolc számhely­lyel bír, a 3,122,111 : 711,111 osztást, több tizedes szám hellyel kell foga­natosítani, ismert módon, a 3,122,111,000 : 711,111 osztást végezzük el; (c) hányadosszámláló­műben ekkor a 4,390 hányadost kapjuk, a (b) eredményszámláló­műben pedig a 333,710 maradék marad vissza. Ha további tizedes számhelyeket akarunk kapni, ezen maradékértéket a (b) eredmény­számlálóműnek a bal oldalon fekvő leolvasó­nyílásai mögé kell hozni, hogy további osz­tásokat végezhessünk. Továbbá az eddig kapott: 4,390 hányadost el kell tüntetni és a végeredmény összeállításához másutt kell azt följegyezni, mert az osztás második ré­szében kapott hányados a (c) hányados­számlálóműben ugyanazon helyen jelenik meg, mint az előbbi úgy, hogy az egyes hányadosok összegeződnének, jóllehet ter­mészetesen csak egyszerűen egymáshoz so­rozandók azok. így tehát helytelen ered­mények származnának. Hogy a hányados első részének külön föl­jegyzését mellőzzük és a hamis eredménye­ket biztosan elkerüljük, a jelen találmáuy szerint, a (c) hányadosszámlálóműre való hajtást (egyetlen fogat, vagy hasonlót) el­tolhatóan képezzük ki úgy, hogy azt, a számlálómű szánjának eltolása nélkül, a {c) hányadosszámlálómű mindegyik értékhe­lyére hatni engedhetjük. A hajtást tehát pl. úgy lehet eltolni, hogy az, még a szán baloldali véghelyzetében is hasson a hánya­dosszámlálómű legszélső baloldali számhe­lyére. A 2. ábrán a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja, példaképen, beállít­ható hajtókerekekkel biró számlálógépnél alkalmazva van bemutatva. Az (a) beállítómű (d) tengelyén ülő (e) t

Next

/
Thumbnails
Contents