66245. lajstromszámú szabadalom • Gép és eljárás fémszálas, vagy fémhuzalos lámpák tartóállványához való tartódrótok beforrasztására

Megjelent 1915. évi január hó 25 én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66245. szám. VH/ta. OSZTÁLY. Gép és eljárás fémszálas vagy fémhuzalos lámpák tartóállványához való tartódrótok beforrasztására. ALLGEMEINE E L E K T RICITÁTS- G E S E L LSC H A FT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 junius hó 18-ika. Elsőbbsége 1 9 12 június hó 21-ike. Fémszálas, illetve fémhuzalos lámpák tartóállványának előállításánál a szabad végükön leginkább horogalakúan hajlított drótoknak a taríóállvány középső üveg­támaszába való beh< lyezése a munkástól nagy gondosságot kövelel, hogy a dróto­kat a középtartótámasz végén lévő kis üveggombba úgy helyezze be. liogy azok a kerületen ne legyenek egyenlőtlenül el­osztva és egymással ne érintkezzenek. Az első esetben a drótokat ferdén le kellene hajlítani, miáltal könnyen törhetnek, a második esetben a lámpát használhatat­lanná tevő rövidzárlat következhet be. Az említett nehézségek még aránylag csekélyek, ha merev, pl. rézből, vagy nikkelből való drótok beforrasztásáról van szó. A nehézségek azonban nagyon nagyok lesznek, ha a szilárdság és a lámpák tetszetős külseje érdekében egé­szen vékony rugalmas drótokból való tar­tókat használunk, mely célra nehezen olvadó fémek, pl. irídium, platina, molib­dén, wolfram jönnek tekintetbe. Ezen drótok átmérője néha csak egy tizedrésze a rézből, vagy nikkelből való tartóknak. Emellett a nehézségek annál nagyobb mértékben nőnek, minél több tartót (gyakran tíznél többet) kell egy gombban egye-íteni. Merev tarlódrótoknak gépi úton való beolvasztása már ismeretes. Már régóta szokásos szénszálas lámpáknál a lábakat olymódon elő állí'ani. >ogy az áramhozzá­vezető drótokat és a tartód ólokat egy hüvelybe helyezték, a drótokra üveg­csövet húzlak és köiTuforrasztolták lígy. hogy az így alakított láb úgy az áram­hozzávezető-, mint a tarlódlótokat tar­talmazta. Ismeretekek továbbá eljárások, melyeknél a drótok, melyek utólag a tar­tókká lesznek, ejy henger hornyaiba, vagy egy hüvely hosszcsatornáiba hetyezlet­nek; ezen hornyok, illetve csatornák egy­mással és az üvegrúd hosszirányával pár­huzamosan haladnak és ped g oly módon, hogy a drótok végei, melyek adott eset­ben önműködően előretolatnak, egvmás­sal párhuzamosan szabadon a hüvely egy kivágásába nyúlnak, amelyben az üveg­rúd hevítéssel kilá yílott végének bele­szorítása által üveggömb képződik Ezea eljárások vékony, nem merev tartódró­toknál már nem alkalmazhatók, mert a hüvely csatornáiból, illetve a henger hor­nyaiból az üregbe nyúló drótvégek az

Next

/
Thumbnails
Contents