66240. lajstromszámú szabadalom • Vízfölfogóedény gázvezetékekhez

Megjelent 1915. évi január hó 25-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 66240. szám. XXI/o OSZTÁLY­Vízfölfogó edény gázvezetékekhez. BILLAND CARL IGAZGATÓ KAISERSLAUTERNBEN. A bejelentés napja 1913 szeptember hó 11-ike. A vízfölfogóedényeket, melyeknek föl­adata a gázvezetékeknél a gázból kiváló víz fölfogása, eddigelé olyképen képezték ki, hogy a csővezetéknek egy részét többnyire rövid, kissé bővített, csatlakozó csonkákkal vagy hasonlókkal ellátott csődarabot, lefelé nyúló edény alakú folytatással látták el, melybe esetleg még egy tárcsa vagy ütköző­fal nyúlt be, Jelen találmány szerint a vízfölfogóedényt különálló öntöttvas test gyanánt képezzük ki és azt a csővezetékkel, ill. annak alkal­mas formadarabjával csavarok vagy ha­sonlók segélyével, tehát oldható módon kötjük össze. A vízfölfogóedényt úgy képez­zük ki, hogy nyílása kisebb, mint belső üregének átmérője. Ezáltal a gázból kiváló víz az edénybe mindig jól bejuthat. Emel­lett lehetőség szerint elkerüljük, hogy a vezetéken átáramló gáz az edény belsejé­ben lévő vízszinttel érintkezésbe jusson. Viszont a tömítési fölület nagyságát a leg­csekélyebb mértékre redukáljuk. Hogy a csővezetéknek keresztmetszete teljesen rendelkezésünkre álljon, a szokásos szívócsövet vagy jelzőcsövet előnyösen a gázvezeték mellett vezetjük le és nem rajta keresztül, hanem alatta vezetjük be a víz­edénybe. Az edénynek időnkinti kiürítésére való csövet azután a gázvezeték mellett lefelé és az edénynek vagy a formadarab nyakrészének falán át vezetjük, melybe azt becsavarjuk vagy más módon mereven be­erősítjük vagy azon tömszelence segélyével vezetjük át. A vízfölfogóedénynek ezen fajtájával, egyenlő edénynagyságot föltételezve, na­gyobb vízmennyiség gyűjthető össze, mint a vezetékkel összefüggő vízfölfogóedény használatos elrendezésénél. Ugyanazt a víz­fölfogóedényt válasz- vagy ütközőfallal együttes vagy anélküli üzemnél is alkal­mazhatjuk. Ugyanannak az edénynek víz­tere emellett egyenlően megmarad, külö­nösen előnyös a könnyű kicserélhetőség, amennyiben a vízfölfogóedényt, egy már lerakott csővezeték megváltoztatása nélkül, kicserélhetjük vagy pedig nagyobb által helyettesíthetjük. Ugyanily módon a csatla­kozócsonkák is kicserélhetők és más mé­retű, ill. nagyobb vagy kisebb csővezeté­kekhez illő csatlakozócsonkákra cserélhe­tők ki. A gázműnek üzemképessége az újítás által lényegesen növeltetik, minthogy a különben is raktáron tartott nyomóforma­darabok alkalmazhatók. Most már azt is elkerüljük, hogy a csővezeték, a csekély belső nyomásra való tekintettel, rendesen

Next

/
Thumbnails
Contents