66223. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nyersvasöntőgépek formáinak kifecskendezésére a formákat ujabb öntésre előkészítő fecskendező szerrel

* 1, r Megjelent 1914. évi január hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66223. szám. XVI g. OS ZTALY. Berendezés nyersvasöntögépek formáinak kifecskendezésére a formákat újabb öntésre előkészítő fecskendezőszerrel. DEUTSCHE MASCHINENFABBIK AKTIENGESELLSCHAFT CÉG DUISBUBGBAN. A bejelentés napja 1914 február hó 7-ike. Elsőbbsége 1913 julius hó 2-ika. Ismeretes már, hogy nyersvaFöntőgépek formait az egymásra következő töltések között lefordított helyzetben fúvókák előtt vezetik el, amelyekből a formákat újabb öntésre előkészítő szert, mint pl. mésztejet, agyagos vizet vagy effélét fecskendeznek a formák belsejébe, amely ott többé-kevésbbé vastag bevonattá lesz. Ezeknek a berendezéseknek eddig az a hátránya volt, hogy a fecskendező szer a formatarró előrehaladása közben az egyes formák között lévő hézagokon keresztül­hatol és a visszaeséskor a formák külső fenék- és oldalfölületeire rakódva ott erő­sen hőszigetelő kérget alkot úgy, hogy a formák a beléjük öntött tém melegét nem bírjak olyan mértékben kisugárzani, araint ez a nyersvastömbök hirtelen megmereve­dése szempontjából kívánatos volna. A jelen találmány értelmében ezt a hát-Irányt akként küszöböljük ki, hogy a fecs­[kendező szer kilövellő sugarát, ill. sugarait az egyik formától a másikig való átmenet I tartamára megszakítjuk és csak addig hagy-Ijük szabadon kilövellni, amíg a fúvóka, ill. I fúvókák fölött egy-egy forma foglal he­lyet. A fecskendezés folyamatának megszün­tetése vagy akként történhetik, hogy a íúvókákból szakadatlanul kilövellő sugara­kat közbetolt tolókával vagy effélével- a formáktól visszatartjuk, vagy a fecskendező­szer kiömlését a vezetékébe iktatott elzáró csap segítségével egjáltalán megszakítjuk. Mindegyik esetben előnyös, ha az elzáró elemet a formatartó, közvetlenül ennek hajtoszerke^ete kényszerkapcsolat révén hozza mozgásba. A mellékelt rajz példaképen a találmány tárgyának említett két kiviteli alakját tün­teti föl vázlatosan. Az 1. ábra szerint a fecskendező szer szaka­datlanul ömlik ki és a sugarakat egy tolóba vágja el, míg a 2. ábra szerint a fecskendező szer ve­zetékében egy elzáró szelep van elren­dezve. A (b) formák az (a) formatartóban ismert mórion (c) csapok körül buktathatóan van­nak elrendezve. A kész nyersvastömbök ki­ürítési helye mögött van a formák belsejé­nek kifecskendezésére való berendezés el­helyezve. Ez a berendezés lényegében egy homlokoldalán zárt és több fölfelé irányi-

Next

/
Thumbnails
Contents