66222. lajstromszámú szabadalom • Buktatókészülék öntőüstökhöz

Megjeleni 19i5. evt január ho 25-én MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66222. szám. XVI g. OSZTÁLY Buktatóké szül ék öntőüstökhöz. DEUTSCHE MASCHINENFABR1K AKTIENGESELLSCHAFT CÉG DU1SBURGBAN. A bejelentés napja 1914 február hó 7-ike. Elsőbbsége 1913 március hó 19-ike. Öntési műveletek közben igen gyakran kívánatos, hogy az anyag kifolyása öntő­üstökből vagy hasonló buktatható edények­ből a kiürí és egész folyamata alatt lehető­leg egyenletes maradjon. Erre különösen akkor van szükség, ha valamely nagyobb edény tartalmából több kisebb azonos méretű és súlyú öntvényt akarunk elő­állítani. Minthogy pedig olyan közönséges üs ök vagy egyéb edények, amelyeknek belső világa henger- vagy gúla-, ill. csonkakúp­vagy csonka gúlaalakú, a kiürítés közben egyenletes buktatási sebesség mellett az időegységben természetszerűleg folytonosan változó mennyiségű anyagot folyatnak ki, eddig arra voltunk utalva, hogy vagy munkás­sal szabályoztassuk a buktatás sebességét az öntés folyamán vagy pedig különleges, meg­határozott görbék szerint kiképezett belső fallal ellátott edényeket alkalmazzunk. Az első esetben a kifolyás szabályozásá­nak pontossága és evvel kapcsolatban az egyes öntvények egyöntetűsége egyedül és csakis a munkás figyelmességétől és ügyes­ségétől függ, tehát kiváltképen kitanult személyzetet kíván meg. A második esetben ugyan majdnem matematikai pontossággal egyenletes anyagkifolyást érünk el tisztán mechanikai eszközökkel, azonban ehhez rendkívül pontosan készített, nehezen elő­állítható, különleges edények szükségesek, amelyek már magukban véve tetemesen megdrágítják az illető berendezést. A találmány tárgyát tevő berendezés ezzel szemben lehetővé teszi, hogy közön­ségesen alakított üstöket tisztán önműködő­lég akként buktassunk, hogy az egész ön­tési müvelet folyamán az időegységben min­dig egyenlő vagy megközelítőleg egyenlő mennyiségű anyag ömöljék ki. Ezt úgy ér­jük el, hogy az üst buktatását hajlékony vonóelem (kötél vagy lánc) segítségével végezzük, amelyet olyan görbe határolása korongra vagy dobra tekercselünk föl, amelynek változó görbületi sugara folytán az üst a korong vagy dob egyenletes se­be.- sége ellenére is megfelelően változó se-' bességgel bukik. A találmánynak egy kiviteli alakja a mellékelt rajzon van vázlatosan föltün­tetve. A választott példa szerint a (b) üst, amelynek tartalmát egyenletes sugárban p. o. a (c) csatornába akarjuk kiüríteni, (a) csapok körül buktatható. "A (b) üsthöz

Next

/
Thumbnails
Contents