66221. lajstromszámú szabadalom • Acetylénfejlesztő

í r SZABADALMILEIRAS 66221. szám. II e. OSZTÁLY­Acetylénfejlesztő. KÖRMÖNDY, TÖMLŐ ÉS THURÓCZY CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 február hó 26-ika. Jelen találmány tárgya acetylénfejlesztő. mely azaltal tűnik ki, hogy az összes zárások vízzárak segélyével létesíttetnek, úgy hogy tömítések alkalmazását elke­rüljük. A találmány lényege abban áll, hogy a mozgó gazometerbarang, fedeléből ki­induló és a víz felszíne alatt végződő csövekkel van ellátva, melyekbe fölülről U alakú fejleszlőcsövek egyik szára he­lyezhető be, míg másik száruk a gazo­meterharaiigot körülvevő víz felszíne alá nyúlik és szabadon tolódik el függélyes irányban egy a gazometerharangon belül és kívül a víz fels/íne fölé nyúló ugyan­csak vízzárat képező U-alakú gá/.átvezető cső egyik szárán, mimellett a karbid­patron egy a fejlesztőcsőnek a gazometer­harangl>a nyúló szárába alulról behelye­zett és alkalmas rögzítőszerkezei segelyé­vel rögzített, alul zárt, fölül nyitott kurbid­tartóhüvelybe van behelyezve, mely fölső vége közeiebén különböző magasságok­ban elrendezett nyílásokkal van ellátva a víznek a karbidhoz való bocsátása cél­jából A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképem foganatusítási alakja van sematikus függélyes metszet­ben föliüutelvc. A fejlesztő (a) víztarlóedényében a (b: gazometerharang van ösmert módon füg­gélyes irányban vezetve. A harang (b') födéléből a (c) csövek nyúlnak lefelé, melyek fölül és alul nyitottak, alsó végük pedig körülbelül a harang alsó szélével egy m:igisságban fekszik. A (c) csövekbe az U-alakú (<l) fejleszlőcső van fölülről bedugva, bővebb (d') szál ával, míg keske­nyebb (d") szára a gazometerharangon kívül lévő vízbe merül és a< U-alakú (e) gázvezetőcső (e") szárán függélyes irány­ban szabadon eltolható. Az (e) cső (er ) szára a gazometerharangon blül fekszik és úgy az (V) n.int az (V) szár a víz fölszine fölött torkol A (d) gázfejlesztő­csőnek alul nyitott (d') szárába alulról az (I) karbidtartóhnvely van behelyezve, mely fölül nyitott, alul ellenben zárt és a (Ü) bajonettzár vagy más alkalmas rog^ zíiő>zerkezet segélyével rögzíthető a (d) gáziejlesztőcső (d') szárában. Az (f) kar­bidtartóhüvelyben van a (h) karbid patron elhelyezve. Ezen karbidpatron ej.y szita­szövetből készült vagy egyébként áttört falú hüvelyből áll, mely karbiddal van megtöltve. Amint a rajzban látható, a gazometerha­rang ^tt vagy több (d) gázfrjle.-z ő^ővelés megfelelő számú karbid:art6hüvellyel lehet

Next

/
Thumbnails
Contents