66204. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sav és tűzálló testek előállítására

Megjelent 1915. évi január ho ül-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66204. szám, XII/f. OSZTÁLY. Eljárás sav- és tűzálló testek előállítására. DR SCHLOSSBERG ISRAEL VEGYÉSZ HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1914 március hó 27-ike. A találmány tárgya eljárás oly sav- és tűzálló testek előállítására, melyek főalkat­része tiszta kovasav. Az új eljárás elsősorban nagy mértékben tűzálló kövek előállítására alkalmas, mint amilyeneket kohászati folyamatok keresz­tülvitelére való kemencék kibélelésére hasz­nálnak. Az eljárást lényegében az jellemzi, hogy az előállítandó köveknek a későbbi alkalmazás­hoz szükséges szilárdságot és egyes alkat­részeik benső összetartását előző égetési folyamat nélkül kölcsönözzük és az égetési folyamat csakis a későbbi, gyakorlati hasz­nálatbavételnél megy végbe. Az összes ismert eljárásokkal ellentétben az új eljárással kapott kövek minősége a gyakorlati használat közben javul, minthogy a reájuk ható meleg az alkatelemek zsugo­rodását és ennek folytán a' szilárdság foko­zását létesíti. Az új tűzálló testek számára kiindulási anyagul az ezen célra már ismeretes kvar­citot használjuk és a tűzálló testeknek a kvardithomokból való élőállítását azáltal tesszük lehetővé, hogy a homok szükséges összefüggésének és alakíthatóságának el­érése céljából kötőanyagul kálciumtriszüiká­tot alkalmazunk és ezen kálciumtriszilikátot magában a keverékben képezzük kolloidális kovasavból és mészbe], Kálciumtriszilikátnak ezen célra való al­kalmazását még nenf ajánlották. Ez az anyag azonban igen alkalmasnak "mutat­' kozott, mert igen tűzálló és a testeknek kellő mechanikai összetartást kölcsönöz. Míg dinasztéglák gyártásánál rendszerint kálciummonoszilikátot állítanak elő, mely úgyszólván ömlesztőszer gyanánt hat és a téglák minőségét tetemesen rontja, addig a most először ajánlott kálciumtriszilikátnak ; ilyen kedvezőtlen hatásai nincsenek, hanem j ez az anyag eddig el nem ért tűzállóságit j kövek előállítását teszi lehetővé és ezen­• fölül még azt a tontemlített előnyt is nyújtja, hogy a kövek használat közben javulnak. Dinasztéglák előállításánál tudvalevőleg legföljebb 2% meszet lehet alkalmazni, minthogy nagyobb mésztartalom esetén a téglák könnyen megömlenek. A dinasztég­lákat először égetés nélkül nem lehet hasz­nálni, minthogy mechanikai szilárdságuk csekély; ezzel szemben a jelen eljárással előállított kövek nagy mechanikai szilárdsá­guk által tűnnek ki. A dinasztéglák ezenkívül az égetésnél tudvalevőleg igen érzékenyek és bennük könnyen repedések keletkeznek, melyek a téglák szétesését okozzák.

Next

/
Thumbnails
Contents