66193. lajstromszámú szabadalom • Sarkcsapos lövegtalp

' Megjelent 1915. évi január hé 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66198. szám. XlX/b. OSZTÁLY-Sarkcsapos lövegtalp. -RHEINISCHE METALLWAAREN- UND MASCHINENFABRIK CÉG DÜSSELDORF-DERENDORFBAN. A bejelentés napja 1913 november hó 1-je. Elsőbbsége 1913 január hó 28-ika. Oly sarkcsapos lövegtalpak, melyeknél a sarkcsapágyat oly támasztékok vagy láb­párok hordják, melyek a sarkcsapágyon elforgathatóan vannak ágyazva, már isme­retesek. A találmányt képező sarkcsapoa löveg­talp ezen ismert lövegtalpakkal szemben azáltal tűnik ki, hogy a lábalakú támasz­tékoknak legmagasabb állásában a vissza­lökési erőnek támadási pontja azon pontba vagy azon pontnak közelébe esik, amely­ben a lábpároknak az ezek forgási csapjá­nak középvonalait metsző irányvonalai egy­mást metszik. A találmányt képező lövegtalpnak két fo­ganatosítási alakja a mellékelt rajzban van példaképpen föltüntetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak oldalnézete a lábpároknak legmagasabb állá­sánál. A 2. ábra ezen foganatosítási alaknak oldal­nézete a megerősítő sarukba csúsztatott lábpárokkal. A 3. ábra a második foganatosítási alak­nak oldalnézete a lábpároknak legmagasabb állásánál. A 4. ábra ezen foganatosítási alaknak ol­dalnézete, lefektetett lábpárokkal. Az (a) cső (1. ábra) a (d) ágyazó villá­ban a (c) csapok segélyével ágyazott (b) csőágyban van vezetve és az ágyazó villát hordó (f) sarkcsap az (e) sarkcsapágyban van elforgathatóan ágyazva. A sarkcsap­ágyon, az (i, k) tengelyek körül, a (g, h) lábpárok vannak elforgathatóan ágyazva, melyeknek alsó végei az (1, m) vezetékek­ben eltolhatók. A lövegtalpnak egy másik foganatosítási alakjánál a (h) lábpár (3. ábra) forgatha­tóan van az egyik megerősítő saruhoz erő­sítve, míg a (g) lábpár a másik megerősítő saruban elcsúsztathatóan van elrendezve. A löveg akként van kiképezve, hogy a visszalökési erő, az egymáshoz szög alatt álló lábpárok ágyazó csapjain átmenő irány­vonalakat, ezeknek metszési pontjában vagy ezen pontnak közelében metszi. A lövegnek ily kiképzésénél a lövegtalp akkor is sta­bil, ha a lábpárok egymással kényszermoz­gást előidéző kapcsolás útján összekötve nincsenek; más erőknek pld. a visszaszö­kött cső súlypontjának helyzetváltozása ál­tal előidézett erőknek fölvételére azonban a lábpárok között kényszermozgást előidéző kapcsolatnak alkalmazása szükséges. Hogy a kapcsolatot létesítő fogazások teher-

Next

/
Thumbnails
Contents