66183. lajstromszámú szabadalom • Készülék szilárd testeknek, különösen sejtanyagnak, folyadékokból ill. szennyvizekből való kiválasztására

' Megjelent 1915. évi január hé 14-én. MAGY. g*^ KIR. SZABADALMI ff pfj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6618B. szám. Xlll/a. OSZTÁLY. Készülék szilárd testeknek különösen sejtanyagnak folyadékokból, illetve szennyvizekből való kiválasztására. DR HOFER K. BRUNO AZ ÁLLATORVOSI FŐISKOLA NYUGAL­MAZOTT TANÁRA MÜNCHENBEN. A. bejelentés napja 1914 március hó 17-ike Elsőbbsége 1913 március hó 17-ike. Szilárd testeknek, különösen sejtrostoknak folyadékokból vagy szennyvizekből való ki­választása mostanáig rendesen szűrők útján történt; emellett azonban az a hátrány mutatkozott, hogy a sejtrostok a szűrőkben lerakódtak és azokat többé-kevésbbé el­tömték. Másrészt ajánlottak már készülékeket, melyeknél a szilárd alkatrészeknek a fo­lyékony alkatrészektől való elválasztása vákuumkazánokban szivornyahatások útján létesül, mimellett a kiválasztandó részek a készülék legalsó részében az úgynevezett iszapkutakban gyűlnek össze és onnan szin­tén szivornyahatások útján távolíttatnak el. Ezeknek a készülékeknek mindenekelőtt az a hátrányuk, hogy előállításuk nagyon költséges és észszerű alkalmazásukat egye­nesen kérdésessé teszi. Ismeretesek végül oly készülékek szenny­vizeknek pl. a papírgyártásnál aiuminium­szulfáttal való tisztítására, melyeknél a ke­zelendő víz betöltőtölcsér által egy kúp­alakú tartály közepén oly módon töltetik be, hogy a kifolyó vízáram a tartályfené­ken örvénylést létesít, miáltal az anyag­részecskék bizonyos magasságig fölfelé ve­zettetnek és lebegésben tartatnak; a kö­vetkező anyagrészecskék azután apránkint alul leülepednek, míg az alsó réteg oly szorosan össze nem állt, hogy a többitől leszakad és a tölcséralakú tartály fenekére esik, ahonnan megfelelő módon eltávolít­tatik. Ennek a készüléknek az az alapvető hát­ránya van, hogy a lebegésben tartott szűrő fölső rétege lényegében nyugalomban, ill. változatlanul marad és nagyon hamar gelée­vagy kocsonyaszerű masszává lesz, mely a víznek fölülről való további behatolását megnehezíti és bizonyos körülmények kö­zött rQthadásnak is alá van vetve. Gyakor­latban használható készüléknél tehát föl­tétlenül arról kell gondoskodni, hogy a sejtanyag- vagy hasonló rétegek folytonosan változzanak és a készülékből lehető gyor­san távolíttassanak el, hogy ezen rétegek összeragadását vagy rothadását megakadá­lyozzuk. A jelen találmány oly készülékre vonat- ^ kőzik, mely ezen föltételek betartásáról rendkívül egyszerű eszközök útján gondos­kodik és mely, mint ezt a megejtett kisér­letek mutatták, rendkívül egyenletes kivá-

Next

/
Thumbnails
Contents