66182. lajstromszámú szabadalom • Eljárás formaldehid előállítására

Megjelent 1915. évi január bó 12-én. MAGY. rfíss KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66182. szám. IV/b/l. OSZTÁLY­Eljárás formaldehid előállítására. HOLZVERKOHLUNGS-INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG KONSTANZBAN. A bejelentés napja 1914 január hó 7-ike. Elsőbbsége 1913 január hó 9-ike. A jelen találmány formaldehid előállítá­sára vonatkozik, metilalkoholnak kontakt­anyagokon való átvezetése útján. Ezen eljárások foganatosítására czélsze­rűen réz- vagy ezüstkontaktokat használnak, amelyek kívülről fűthető, célszerűen réz­ből való csövekben vannak elhelyezve. Ezen csövekben a koütaktanyagok külön­féle módon, pl. kigyózó alakban, egymás mellé helyezett drótháló-lapok alakjában vagy hordozó anyagokon, illetve hordozó anyagokban (amilyenek pl. azbeszt- vagysa­mott-darabok) elosztva alkalmazhatók. Mind­ezen eljárások azonban nem vezettek valóban kielégítő eredményre. Jobb eredményeket azáltal is igyekeztek elérni, hogy a metilalkohol és az oxigén arán} át, valamint a hőfokot variálták. Végül még azáltal igyekeztek az eljárásokat javí­tani, hogy a levegő és metilalkohol elegyé­hez még védőanyagokat, pl. nitrogént vagy vízgőzt kevertek. Mindezen kísérletek azon­ban nem voltak alkalmasak a helyzet lé­nyeges megváltoztatására. Az eljárás min­dig jelentékeny veszteségekkel vagy túlsá­gosan lassan vagy túlságosan rohamosan folyt le úgy, hogy végül belenyugodtak abba, hogy a metilalkohol egy része kárba vész, mert a reakció vagy nem ment a kellő határig, vagy ezt túlhaladta. Jelen találmány alapja az a föltevés, hogy a for­maldehidképződés nem egyszerű reakció, hanem komplikáltabb folyamatokon alapszik és talán oly módon folyik le, hogy a metil­alkohol oxidálása mellett egyúttal annak dehidrogenizálása is végbemegy, azaz: 1. oxidálás: CH4 0 -f- 0 = H3 0 -f- CHa O 2. dehidrogenizálás: CH4 0 -- H2 = CHa O. Ezen föltevés, amelynek helyessége ez­időszerint még be nem bizonyítható, arra a a következtetésre vezetett, hogy két, lénye­gében véve egymással ennyire ellenkező reakciót egységes katalizátorokkkal nem lehet a kivánt mértékben befolyásolni. Megkíséreltük ezért a fönt kifejtett föl­tevések alapján a reakciót kevert katalizá­torok segítségével foganatosítani, mely cél­ból ugyanis 2 vagy több fémet vagy ezek­nek keverékét alkalmaztuk. Az eredmények, amelyeket ilyen, az alábbiakban állandóan fémpároknak neve­zett kevert katalizátorokkal elértünk, meg­lepőek voltak, Az a kérdés, hogy a fémpárok hatása hogyan magyarázható, hogy a levegőre és metilalkoholra való specifikus hatásra ve-

Next

/
Thumbnails
Contents