66167. lajstromszámú szabadalom • Hőszigetelő kocsi főzőüstök szállítására, valamint ezen kocsikban való szállításra alkalmas főzőüst

Megjelent 1915. évi január hó 12-én. MAG\. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66167. szám. XX/a. OSZTÁLY. Hőszigetelő kocsi főzőüstök szállítására, valamint ezen kocsiban való szállításra alkalmas főzőüst. WEISS MANFRÉD ELSŐ MAGYAR KONZERVGYÁRA ÉS ÉRCÁRÚ­GYÁRA CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 május hó 24-ike. A szabadban való használatra, különö­sen katonai célokra szolgáló főzőüstöket eddigelé a tüzelés megtörténtével hőszi­getelő ládákba helyezték és azután ezen ládákat egyenkint kocsira rakták. Ezen nehézkes berendezés éS körülményes használat sem az időmegtakarítás, séma munkaerők gazdaságosfölhasználása szem­pontjából nem felel meg teljesen a hadá­szati követelményeknek. Ezzel szemben a találmány szerint maga a kocsi, illetve annak a főzőüstök fölvételére szolgáló része hőszigetelő, el­zárható rekeszekre van osztva úgy, hogy minden egyes rekesz egy-egy főzőüst szá­mára külön szigetelt szekrényt alkot. Ily módon az eddigi szigetelő ládák felesle­gessé válnak és a főzőüstök a tüzelés megtörténtével (az üst tartalmának to­vábbfőzése és meleg állapotban való szál­lítása céljából) közvetlenül a kocsiba he­lyezhetők. A találmány továbbá a föntemlített ko­csiban szállítandó főzőüstnek tüzelővel való újszerű fölszerelésére vonatkozik, mely a főzőüsttel együtt könnyen szállít­ható. A mellékelt rajzon a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában látható, ahol is a kocsinak csak a főzőüstök fölvéte­lére szolgáló része van föltüntetve. Az 1. ábra ezen kocsirész oldalnézete és részben metszete. A 2. ábra végnézete és részben met­szete. A 3. ábra a kocsirekeszek egyikének ki­képzését mutatja nagyobb léptékű függé­lyes metszetben. A 4. és 5. ábrák a főzőüstöt a tüzelővel oldal, illetve elölnézetben mutatják a tü­zelés alkalmával. A 6. ábra az üstöt rátolt tüzelővel, vagyis a szállításra alkalmas helyzetében mu­tatja. A kocsi két részből áll és pedig vagy egy-egy kétkerekű, egymással megfelelően összekapcsolható taligaszerű járműből vagy pedig egy négykerekű járműből, amelynek mellső része forgó alvázat alkot. A kocsi említett két része közül az egyik, mely a rajzon látható, a főzőüs­tök fölvételére, a másik (fel nem tünte­tett) rész pedig ismert módon az élelmi-

Next

/
Thumbnails
Contents