66166. lajstromszámú szabadalom • Újítások tábori sütőkemencéken

Megjelent 1915. évi január hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66166. szám. X/j. OSZTÁLY Újítások tábori sütőkemencéken. WEISS MANFRÉD ELSÓ MAGYAR KONZERVGYÁRA ÉS ÉRCÁRÚ­GYÁRA CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 október hó 25-ike. A találmány tárgyát tevő újítások célja, hogy a tábori sütőkemencék üzemét a hő­elosztás szempontjából és pedig a kenyér megégésének minden körülmények között való elkerülésére a legkedvezőbbé tegyük, továbbá hogy a sütőtepzik betolása alkal­mával a kemencét minél könnyebben és gyorsabban szolgálhassuk ki. Erős szél a kemence üzemét tudvalevő­leg károsan befolyásolja, amennyiben ilyen­kor a kemence egyik oldala tökéletlenül süt. Az erősebb fűtés ebben az esetben sem­mit sem használ, mert ekkor a kemence másik oldalán lévő kenyér odaég. A talál­mány szerint ezt a hátrányt a kemence fölső részén és köpenye oldalán alkalmazott szel­lőzőkészülékkel küszöböljük ki, melyek se­gítségével kevés hideg levegőt vezetünk fölfelé haladó irányban a kemence sütőterén keresztül. Az eddigi tábori sütőkemencék további hátránya általában véve a fűtőtér egyenlőt­len hevítésében áll, minek következtében a sütőtér egy részében a kenyér megég. A találmány szerint ezt azáltal kerüljük el, hogy az önmagukban véve ismert hőterelők (védőlapok) forgathatóan vannak kiképezve, mimellett azok különböző beállított helyze­tükben könnyen rögzíthetők. Ezen szabá­lyozható védőlapok a legtöbb esetben egyen­letes hőelosztást biztosítanak. Egyes esetek­ben azonban a hőterelők elforgatása magá­ban véve nem elegendő, ilyenkor a talál­mány szerint az alkalmazott védőlapok egy részét célszerűen a már említett oldalsó szellőztetéssel kombináljuk oly módon, hogy ezen két berendezés közösen állítható be. Az eddigi tábori sütőkemencéknek végül az a hátrányuk, hogy a kezelőasztal üzem­ben csak egy helyzetet foglalhat el úgy, hogy a sütőtepsiknek a kemence különböző emeleteibe való betolásához rendszerint, három ember szükséges. A találmány sze­rint már most az asztal sajátos szerkezet segítségével kényelmesen állítható be és erősíthető meg a különböző kemenceemele­teknek megfelelő helyzetbe úgy, hogy az említett kezeléshez egyetlen ember elegendő. A mellékelt rajzokon a találmány szerinti újítások egy-egy foganatosítási alakja lát­ható. Az 1. és 2. ábra a kemence fölső szellőzteté­sét harántmetszetben, illetőleg oldalnézetben mutatja. A 3. ábra a köpenytest kisebb léptékű vázlatos harántmetszete, melyen a forgat-

Next

/
Thumbnails
Contents