66162. lajstromszámú szabadalom • Csuklós váltó

Megjelent 1915. évi január hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL 1*1 t 66162. szám. •V/a/i. OSZTÁLY­Csuklós váltó. VÖGELE JÓZSEF GYÁROS MANNHEIMBAN. A buj olwrt úu ni n> j u 1913 jnliua hó 31-ike; *«b l»« 6ge ltttóidtoaáf hó ! Találmányunk céijaoly váltó létesítése, •mélynél a nyelv <'fMg&tfának > megtartása •ftfctlett' a kopáfeö&kfrttétt itteszked<5részek - a legnagyobb mértékben egyszerűBíthetők '•"és ágy mérefeaheíők, hogy legerősebb igénybevételebaek is megfelelnek" és lehe­t5 í#lég <bo88«ú élétfíártammal bírnak. Ez azoi&an csak asátóal érhető el, hogy a mozgatható váltónyelv és a helytálló talplemez közé mozgatható csuklódarabot iktatunk, mely a váltónyelv nagyobbra mé­retezését teszi lehetővé és mely a nyelv­vel való összekötése helyén a nyelvet ma­gát lényegesen nem gyöngíti. A meglévő váltónyelvszerkezetek egyiké­nél sincs ily elv alkalmazva, miért is a jelen találmánnyal elérhető szerkezeteknél a munkafölületek a már ismeretes elrende­zéseknél meglévő munkafölületek többszö­rösét teszik ki. A találmányi gondolat megvilágítására a mellékelt rajzon vignolsinekhez való három foganatosítási példája van bemutatva és pedig az IáKvo a nrtflfffnl rtil/í ^n 1 4-á a ui eb ch uuitnwauj uua. uiuftiuvív v ntvu nyelvilleszkedés egyik foganatosítási példá­jának oldalnézete, az la. ábra fölülnézete, az lb. ábra a hozzátartozó csuklólemez na­gyobb léptékű fölülnézete, a 2. ábra az 1. ábra 2—2 és- a 3."ábra az l.' ábra .3—3 vonala* Mentén vezetett, az x nyíl irányában néwttiwet­'ftzete. A 4. ábra egy második foganatosítási pébla oldalnézete, az 5. ábra a 4. ábra 5—5 és a 6. ábra a 4. ábra 6—6 voBala nretatén vezetett, szintén az x nyíl irányában nézett metszete. A 7. ábra egy harmadik foganatosítási példa oldalnézete, a 8. ábra a 7. ábra 8—8 és a 9. ábra a 7. ábra 9—9 vonala mentén vezetett, ugyancsak az x nyílirányában né­zett metszete. A váltónyelvet (a) jelöli, (b)-vel egy talp­lemez, (d)-vel egy heveder és (e)-vel egy közbetett tuskó van jelölve. A (b), (d) és (e) részek önmagukban véve ismeretesek és a szokott módon vannak kiképezve. A talál­mány szerint már most az (a) váltónyelv töve és a (b) talplemez közt egy lemez­alakú kellő hosszú és Bzéles (c) csuklószék van- elrendesv-e, m«ly egyrészt az (a) váltó­nyelv tövét tartja ós vele a váltó beállítá­sakor elmozoghat, másrészt a (b) talplemez tartja azt. Alsó oldalán e (c) csuklószék (g) forgási csappal bír, mely igen nagy átmérőjű és a (b) talplemez megfelelő furatába nyű-

Next

/
Thumbnails
Contents