66067. lajstromszámú szabadalom • Kaptár

Megjelent 1914. évi december hó 22-én. MAGY. KIR. SZABADALMI •Bg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66067. szám. X/ci. OSZTÁLY. Kaptár. R0SAT0 SEC0ND0 LELKÉSZ SANT'AGOSTINO Dl CAVOURBAN. A bejelentés napja 1913 szeptember hó 7-ike. A jelen találmány tárgya keretes kap­tár, melynél a keretek úgy vannak elren­dezve, hogy a mézkamra a fészket egész­ben vagy részben körülveszi; ez az elren­dezés a méhek életmódjára való tekintettel jobban felel meg, mint az eddig ismeretes kaptárak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak több példaképeni foganatosítási alakja van föltüntetve, ahol is az 1—3. ábra három keretnek vázlatos rajza, melyeknél a mézkamrát alkotó kere­tek a fészekhez tartozó kereteket teljesen körülveszik; a 4—7. ábra a keretek oly más foganato­sítási alakjait mutatja, melyeknél a méz­kamrát alkotó keretek a fészket alkotó ke­reteket csak részben veszik körül; a 8—9. ábra vázlatosan a kereteknek a kaptárban való azon elrendezését mutatja, amelynél a keretek függélyes helyzetűek és a mézkamrát alkotó keretek a fészket al­kotó kereteknek csak fölső részét fogják áit \ Bi 10—11. ábra a keretek elrendezésének egy további változatát mutatja; a 12—14. ábrák vázlatosan a kaptár belső elrendezését és a keretek elhelyezési mód­ját mutatják; a 15., 16. és 17. ábrák további módosított elrendezéseket mutatnak; a 18. ábra a kaptárszekrények egy külö­nös foganatosítási alakját tünteti föl; a 19—21. ábra két függélyes hosszmetszet­ben és egy vízszintes keresztmetszetben egy teljes a találmány szerint kiképzett kaptárt mutat; a 22—23. ábra a kaptár egy továbbmódo­sított foganatosítási alakjának két függélyes hosszmetszete és a 24—25. ábra ennek két vízszintes ke­resztmetszete a 23. ábra Y—Y, illetve Z—Z vonala szerint; végül a • 26. ábra a kaptár egy további foganato­sítási alakjának távlati képe. Miként az 1—3. ábrából kitűnik, a méh­ivadékok fészkét alkotó (1) keretek tetszés­szerinti, sokszögalakú vagy zárt görbe sze­rinti kiképzést nyerhetnek és a mézkamrát alkotó (2) keretekkel vannak, körülvéve. Mint ismeretes, a méhek a méz nagyobb részét a kaptár fölső részében helyezik el, ezért célszerű a (2) keretek fölső részeit tágasabbra méretezni mint az alsókat, sőt lehet a (2) kereteket úgy is alakítani, hogy azok az (1) keretek alsó részét nem is ve­szik körül. Ilyen kiképzés mellett a (2) ke­retek számos változatban állíthatók elő,

Next

/
Thumbnails
Contents