66061. lajstromszámú szabadalom • Keverő és táplálószerkezet keramiai masszákhoz

Megjelent 11*14. évi december hó 22-én. MAGY. KIR. SZABADALMI gfif f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66061. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Keverő és táplálószerkezet kerámiái masszákhoz. MARCHEGGER MASCHINENFABRIK & EISENGIESSEREI AKT.-GES. CÉG MARCHEGGBEN. A bejelentés napja 1913 szeptember hó 15-ike. Elsőbbsége 1912 november hó 27-ike. A jelen találmány tárgyát tevő szerke- | zet egy vagy több kerámiái massza benső keverését és a kevert masszának más, folytonosan működő gépekbe, mint hen­gerművekbe, anyagkeverő gépekbe stb. való egyenletes betáplálását célozza. Az ismert, köralakúan épített keverő és tápláló szerkezetek ama hátránnyal bírnak, hogy a különböző anyagok ke­verése azokkal csak nagyou hiányosan történik és részben meglehetősen komp- • likált szerkezetekre is van ott szükség. A jelen találmány tárgyát képező szer­kezet az anyag jó keverését különösen egyszerű szerkezet és csekély erőszükséglet mellett teszi lehetővé. Ezt azáltal érjük el, hogy egy helyt­álló, a középpontból kiindulva kúposán lejtő tányér fölött forgatható karok van­nak elrendezve, melyek vízszintes, köz­vetlenül a tányér fölött tovacsúszó lapá­tokat hordanak; e lapátok, melyekhez az anyagot egy velük mozgó keverő szárny vezeti, a tányér fenekén lévő masszát keresztülmetszik és részletekben a törzs kieresztő nyílásaihoz juttatják, mely előtt egy lapáttisztító lemezzel mfí­| ködnek együtt, mely utóbbi a kevert anyagot a lapátfölületekről lesúrolja. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak egy példaképen választott foganato­sítási alakját mutatja, és pedig: az 1. ábrán függélyes metszetben és a 2. ábrán fölülnézetben. A helytálló, a (b) törzszsel összekötött, a középpontból kiindulva kúposán lejtő (a) tányér fölött a hajtott (c) tengelyen 1 ülő (d) karok forognak, melyek, külső végeiken, vízszintes (f) lapátokat horda­nak. E lapátok közvetlenül a tányér fö­lött csúsznak tova. Ezen (d) karok egyikén, vagy több ilyen (d) karon egy (g) keverő szárny "ül, mely a fölülről betáplált anyagot keveri és az (f) lapátokhoz vezeti. A (h) kive­zető nyílás mellett egy az (f) lapátok pá­lyája fölött keresztben nyúló, helytálló (i) lapáttisztitó lemez van elrendezve, mely a forgó lapátok által tovavitt kevert anyagot a lapátokról lesúrolja. SZABADALMI IGÉNY. Keverő és tápláló szerkezet kerámiái masszákhoz, azáltal jellemezve, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents