66042. lajstromszámú szabadalom • Egyfázisú vasúti mótor fogaskerékhajtással

Megjelent 1914. évi december hé '42-én. MAGY. KIR. SZABADALMI fjfff l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66042. szám. V/g/2. OSZTÁLY. Egyfázisú vasúti mótor fogaskerékhajtással. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 október hó 24-ike. Elsőbbsége 1912 október hó 24-ike. Oly vasúti motoroknál, amelyek forgató­nyomatéka fogaskerékhajtással vitetik át a hajtó- vagy a vaktengelyre, a mótortengely és a hajtótengely közötti távolságnak, amellyel az elméleti tengelyvonalak egymástóli távol­ságát értjük, lehetőleg kicsinek keli lennie, oly célból, hogy a hajtómotort a lehető leg­jobban kihasználjuk. Egyfázisú váltakozóáramú hálózatból táp­lált vasúti motornál az említett tengelyeknek egymástól való lehető legkisebb távolságát a mezőtekercsek homlokösszeköttetéseinek (alább az egyszerűség kedvéért homlok­kötésnek mondjuk) helyzete szabja meg, amint a csatolt rajz 1. ábrájából kitűnik. A tengelyek közti távolságnak további csök­kentése eddigelé lehetetlen volt. A jelen találmány szerint a szóban forgó tengelyek közti távolságot olykép csökkent­jük, hogy azon a mágnessarkon, amelybe a hajtó- vagy a vaktengely belenyúl, nem alkalmazunk homlokkötést, de eme össze­köttetéseket az egyik vagy mind a két 8zom­szédos sarkon rendezzük el, amit azonban a gerjesztővezetékek elhelyezése nehezít meg. E hátrányt úgy küszöböljük ki, hogy csak minden második mágnessarkon létesí­tünk homlokkötést. Az új elrendezés a rajz második ábráján van föltüntetve. E rajzon a mótor tengelyét (o) betűvel, a hajtótengelyt (t)-vel jelöltük. A rajzból látjuk, hogy az (o), (t) tengelyek közti távolság az új elrendezésben jóval ki­sebb, mint az 1. ábrán. Ha egyfázisú váltópólusú motort haszná­lunk, a váltópólusokban úgy teremtünk jó mágneses viszonyokat, hogy a mezőteker­cseketa váltópólus két oldalán alkalmazzuk, pl. négy (nl, n2), ill. (n3, n4) részben úgy, amint a 2. ábrán látjuk. A váltópólus teker­csét (ml, m2), a kompenzációs tekercseket pedig (cl, c2) stb. betűvel jelöltük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Egyfázisú vasúti mótor fogaskerékhaj­tással, azzal jellemezve, hogy azon a póluson, amelybe a hajtott vagy meg­felelő más tengely, pl. vaktengely stb. benyúl, a tengelyek közti távolság csök­kentésére a gerjesztőtekercsnek nincs homlokkötése.

Next

/
Thumbnails
Contents