66039. lajstromszámú szabadalom • Nagyolvasztók adagoló nyílásának biztosítóberendezése

Megjelent 1914. évi december hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66089. szám. xn/d. OSZTÁLY­Nagyolvasztók adagoló nyílásának biztosító berendezése. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKFRT MŰVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejalentós napja 1913 szeptember hó 27-ike. A jelen találmány nagyolvasztók ada­goló nyílásának biztosító berendezésére vonatkozik; ily berendezésnek kiviteli példáját tüntetjük föl a csatolt rajzon, amelyen (a) betűvel egy nagyolvasztó adagolótartánya van jelölve. E tartány­nak sülyeszthető és emelhető (b) fenekét a (c) rúddal, a nagyolvasztó szájának (d) záróharangját pedig az (e, f, g) rudazat­tal működtetjük. Az (f) és (g) rudak összekötő pontján elrendezett ütköző az (i, h) kapcsoló se­gélyével jelző áramkört nyit, amely még a (k) kapcsoló (1) kontaktusánál az ada­goló tartány (b) fenekét nyitó- és ' záró­rádon elrendezett ütközővel is megsza­kítható (m) jelzőkészülék gyanánt akár lámpák, akár pedig csengők szolgálhat­nak, látható vagy hallható jelek adására. A berendezés a következőképen mű­ködik: a nagyolvasztó záróharangjának csukott helyzetében a (g) és (f) rudak összekötő pontján elrendezett ütköző a (h) kapcsolót az (i) kontaktustól rúgó hatásával szemben eltávolítja úgy, hogy az áramkör ezen a ponton megszakad. Mihelyt az adagolótartány a nagyolvasztó szájnyílására lebocsáttatott, a (c) rúdon elrendezett ütköző a (k) kapcsolót távo­lítja el, szintén rúgóhatással szembep az (1) kontaktustól úgy, hogy az áramkör ezen a ponton is meg van szakítva. Ha most az adagolótartány fenekét nyitjuk, vele egyidejűleg a nagyolvasztó zárószervét is sülyesztjük, szóval a tor­kot nyitjuk, amiáltal a (h) kapcsolót be­kapcsoljuk. Majd az adagolás befejezte után a tartányt megemeljük, aminek kö­vetkeztében a (k) kapcsoló bekapcsoló­dik, megelőzőleg azonban a nagyolvasztó zárószervének záródásakor, rudazata ál­tal a (h) kapcsoló kikapcsollatott. A leírt normális működésnél az áramkör foly­ton megszakítva lévén, a csengő nem szól. Ám ha az adagolótartány megemelése után a nagyolvasztó nyílása nem záród­nék, úgy a (h) kapcsoló bekapcsolt hely­zetben marad, minek folytán a jelzőbe­rendezés áramköre zárva van és a jelző­készülék mindaddig megfelelő jelzést ad, amíg csak a nagyolvasztó nem zárul. Igen fontos, hogy az egyik kapcsoló állása a zárószerv helyzetétől, a másiké pedig az adagolótartány fenekének állá­sától függjön és hogy a két kapcsoló egy bizonyos állásában a jelzőkészülék meg­szólaljon. A rajzolt példában a készülé-

Next

/
Thumbnails
Contents