66015. lajstromszámú szabadalom • Eljárás különösen fűtőtestek számára való önthető kerámiai masszák előállítására

Megjelent 1914. évi december lió 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66015. szám, XVII/f. OSZTÁLY. Eljárás különösen fűtőtestek számára való önthető kerámiai masszák előállítására. THEUMER RUDOLF MAGÁNMÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1913 február hó 20-ika. A találmany önthető kerámiai masszák előállítására vonatkozik és célja egy oly massza előállítása, amely hőváltozások, részleges fölmelegedés, nagy nyomás ellen nagy ellentállóképességgel, valamint cse­kély mérvű vízátbocsátókópességgel biró kerámiai tárgyak, pl. kerámiai fűtőtestek készítésére használható. Az ilyfajta kerá­miai tárgyakkal szemben a gyakorlat oly követelményeket támaszt, amelyeket az eddig használt kerámiai masszák nem elé­gítenek ki. Ugyanis az ilyfajta kerámiai tárgyak a következő föltételeknek kell, hogy megfeleljenek: Elsősorban is a kerámiai masszának nagy ellenállóképességet kell tanúsítani hőmérsékleti változásokkal szemben és pedig oly esetben is, ha több részből álló tárgyaknál, pl. egy több elemből össze­állított fűtőtestnél az egyes elemek egy­másután lassan hevíttetnek föl, úgy hogy az egésznek fölmelegedéseig egy rész már meleg és egy közvetlenül szomszédos rész még hideg. Fűtőtesteknek ezen' fölmelege­dési és lehülési folyamaton mindannyiszor keresztül kell menniök, ahányszor a fűtést megindítjuk, ill. elállítjuk. Gyakorlati kísérletekből kitűnt, hogy kerámiai fűtőtestek még abban az esetben is-,/ ha a fönti föltételeknek hónapokon ke­resztül megfeleltek, fölismerhető ok nélkül hirtelen megrepedtek. Ebből az a további követelmény adódik ki, hogy a massza ellenállóképességének használatának tar­tama alatt is épségben kell maradnia. Higiéniai és esztetikai okokból a masz­szának sima fölülettel kell bírnia, ebből következik, hogy az ezen tárgyak előállí­tásához használt kerámiai masszának olyan­nak kell lenni, hogy a masszát jól föl­vegye. Minthogy a masszának fűtőtestek készí­tésére való alkalmazásánál ez utóbbiakon gőz vagy melegvíz vezettetik keresztül, a masszának nagy mértékben áthatlannak is kell lennie. Másrészt azonban a porozitás mégis föltétlenül szükséges, úgy hogy a porusoknak lehetőleg kicsinyeknek kell lenniök. A masszának tetemes szilárdsággal és rugalmassággal kell bírnia, hogy egyrészt azon nyomást, amelyet a szerelvények az egyes elemekre kívülről kifejtenek, és másrészt azon nyomást, amely belülről hat a fűtőtestre, a massza kár nélkül föl­vehesse. Gyakorlati célokból továbbá a masszának ütés ellen is nagy szilárdsággal kell bírnia. Minthogy önthető masszáról van szó, az anyagnak zsugoródását is tekintetbe kell

Next

/
Thumbnails
Contents