66007. lajstromszámú szabadalom • Tűzszekrényből és tűzcsöves kazánból álló gőzkazán

Me&lelent 1914. évi december hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66007. szám. V/e,2. OSZTÁLY Tűzszekrényből és tűzcsöves kazánból álló gőzkazán. PIELOCK EDUÁRD MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 május hó 17-ike Jelen találmány lárgya tűzszekrényből és fekvő tűzcsöves kazánból álló gőzka-­zán, mely 56 773. számú szabadalmam­nak javítása, melynél a fűtőgázok oly­kép vezettetnek és ke ver tetnek össze egy­mással, hogy azok lehelő legjobban hasz­náltatnak ki, másfelől pedig az elégési levegő egyenletesen osztatik szét és me­legíttetik elő, miáltal a tüzelőanyag töké­letesebben ég el és a füstképződés csök­ken. Jelen találmány megszünteti égő szikrának a kéményből való kiesését és hamunak a tűzeső vekben való lerakó­dását. Jelen előnyöket a találmány azáltal éri el, hogy a két kazánrészt összekötő és gőzfejlesztőként nem szolgáló kamra fa­lazásán kívül, jól előmelegített levegő vezettetik csatornákon át a rostély alá és oszlik ott egyenletesen széjjel, az összes tüzelőanyag egyenletes elégetése céljából, hogy továbbá a ffítőgázok, mi­után kényszermozgással összevonattak, az említett kamra falazásán belül fekvő, ezen kannába beépített és azt két részre osztó és üzemközben fehér-izzó falnak ütődnek, mely célszerűen lépcsőszerű I boltozatba megy át. miáltal a fűlőgázok j a hamutól különválnak. Mellékelt rajzon látható jelen talál­mány egyik példaképeni kiviteli alakja : 1. ábra gőzmozdonykazánnak hossz­metszetét, a 2. ábra keresztmetszetét, az 1. ábra A—B vonala szerint, a 3. ábra a kazán hamuszekrényén át eszközölt keresztmetszetét, a 4. ábra vízszintes metszetét, a 3. ábra C—D vonala szerint, tünteti föl. Az álló (1) tűzszekrér.ykazán és a fekvő (2) tűzcsöveskazán között, gőzfejlesztésre nem szolgáló, önmagában ismert (3) kamra van beépítve, melyben tűzálló anyagból készült (4) falazás van, mely a (3) kamra belső részét a kamra külső falától el­zárja, olykép, hogy a (4) falazat és a külső fal között kétoldalasan (5) csator­nák keletkeznek, melyeken át a levegő a rostélyhoz vezettetik. A (4) falazat által alkotott (3) kamratérben még egy, ugyan­csak tűzállóanyagból készolt (6) fal van, mely a tűzszekrény irányában ferdén lejtő lépcsőszerű (7) boltozatban folyta­tódik. Ezen (7) boltozatot és (6) falat üzemközben a tűzszekrényből kilépő ma-I gas hőfokú gázok fehér izzó állapotba j hozzák és tartják. A kamrának alsó (8) része a röpülő hamut fogja föl, melyet a

Next

/
Thumbnails
Contents