64975. lajstromszámú szabadalom • Szádfalazás, vagy partművek létesítésére szolgáló vastámaszfal

Megjelent 1914. évi augusztus hó IQ-én. MAGY. KIR. SZABADALMI llffif HIVATAL SZABADALMILEIRAS 64975. szám. VlII/i OSZTÁLY­Szádfalazás vagy partmüvek létesítésére szolgáló vastámaszfal. POGÁNY ÖDÖN OKL. MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 január hó 30-ika. Jelen találmány tárgya — megfelelően kiképezett vezércölöpök közt vízzáróan levezetett vas- vagy más fémlemezekből álló — szádfalazás vagy partmüvek léte­sítésére szolgáló vastámaszfal. Az 1—7. keresztmetszeti ábrák ezen tá­maszfalnak különböző igénybevételeknek megfelelő kivteli alakjait mutatják. A vezércölöp az (1, 6, 7, 12) lemezvas, illetőleg más idomvasköpenyből és fa, be­ton vagy más alkalmas anyagból készült (2, 8, 18) magból áll, mely alkatrészek az (5) áthatoló szögecsekkel, vagy csavarok­kal olyképen lesznek szilárdan összefog­lalva, hogy ezen szögecsek vagy csavarok a (3, 9, 13) lemezeknek vízzáró vezetésére szolgáló (4, 11, 14, 16, 17) hézagoknak, illetőleg vájatoknak kiképezését ne gá­tolják. A vezércölöpök közti zárómezőket a (3, 9, 13) vas- vagy más fémlemezek ké­pezik, melyek a vezércölöpök (!?, 8, 18) 1 magjában kiképezett (4, 11, 14, 16, 17) vá- j játok, illetőleg hézagokban vízzáróan le­veretnek. ! i A (3, 5, 7) ábrákban föltüntetett foga­natositási alakoknál a (9, 13) záróleme­zek oldalainak peremszerű fölhajlítása a lemeznek hajlítási szilárdságát fokozza, tökéletes vízzárást és szilárd összekapcso­lást létesít. A 8., 9. ábrák elölnézetben és metszet­ben a zárólemezek — a 10. ábra a vezér­cölöp idomvas köpenyének ftoldását — 8. ábrában átlapolással, 9., 10. ábrákban hevederkötéssel mutatja. Ezen eljárás le­hetővé teszi, hogy amidőn magas támasz­falaknál a vasanyagnak egy hosszdarab­ból való beszerzése, szállítása és alkalma­zása nagy nehézséggel jár, a vezércölö­pök és zárómezők az építési helyen, mun­ka közben több darabból állíthatók elő. Az illesztési hézagok mindenkor tö­mítő anyaggal lesznek födve. A szádfal leverése a rendes módon azonban a vezércölöpök és zárólemezek alakjának roegfelelően kiképezett verőfej igénybe vételével — történik. A vezércölöpök köpenyanyaga alul, mint metszősaru, illetőleg az alsó záróle­mez, mint metszőéi, lesz kiképezve. Ezen támaszfal tehát a vezércölöpök kiképzésében rejlő magasfokú hajlítási szilárdság — valamint a zárólemezefeliek a magban való vízzáró vezetése folytán, a szádfalhoz fíízött igényeknek a legtökéle­tesebben megfelel.

Next

/
Thumbnails
Contents