64967. lajstromszámú szabadalom • Egyszerű vagy kettősfal és hozzá való idomtégla

Megjelent 1914. évi augusztus hó IQ-én. MAGY. K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64967. szám. XVII/c. OSZTÁLY. Egyszerű vagy kettős fal és hozzávaló idomtégla. SAJÓ LEÓ MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 március hó 30-ika. Jelen találmány oly falra vonatkozik, mely élükre állított, különleges idomtéglák­ból készül és lényege abban áll, hogy a min­denkori téglasor idoratégláinak fölső trapéz­alakú kiugrásai a fölötte lévő téglasorba akként nyúlnak, hogy azok ezen téglasor tégláinak alsó, ugyancsak trapézalakú kiug­rásai közé ékeltetnek be úgy, hogy minden téglasor a fölötte lévő téglasor által tar­tatik. A találmánybeli falnál azonfölül az alkal­mazott idomtéglák kötési rendszere olyan, hogy minden egyes téglasor idomtéglái kö­zött keletkező és habarccsal ismert módon kitöltött függőleges hézagok a szomszédos fölső és alsó téglasor idomtégláinak közép­vonalába esnek, miáltal a kötési hézagokat annyira megtörjük, hogy a fal kihajlása, — ami élükre állított téglákból készült egy­szerű falaknál gyakran elő szokott fordulni — he nem következhetik. Mellékelt rajz jelen találmány tárgyát egy példaképeni foganatosítási alakban mu­tatja be axonometrikus ábrázolás mellett kettős fal esetén. A bemutatott foganatosítási példa szerint a találmánybeli fal fölépítéséhez különleges (a) idomtéglákat alkalmazunk, melyek két egymással szembenfekvő keskeny oldalai­kon trapézalakd (b) kiugrásokkal bírnak. A föltüntetett falrészleten látható, hogy az egyes téglasor idomtégláinak fölső trapéz­alakú (b) kiugrásai a fölötte lévő téglasorba akként nyúlnak, hogy azok ezen téglasor alsó, ugyancsak trapézalakú kiugrásai közé ékeltetnek be úgy, hogy minden téglasort a fölötte lévő téglasor tart. Ily módon tehát mintegy szabadon függő falat kapunk, mely­nél az egyes téglasorok a fölötte lévő tégla­sorokat terhelik és ezáltal az alapra gya­korolt nyomás a minimális. Gyakorlati kí­sérletek ugyanis igazolják, hogy a talál­mánybeli téglafalnál a fal alsó részét egész hosszában eltávolíthatjuk, anélkül, hogy a falnak beszakadása következnék be. A bemutatott foganatosítási példa szerint az ismertetett idomtéglákból kettős falat akként állítunk elő, hogy két egymással párhuzamos egyszerű falat rakunk, mimel­lett az egyes téglasorok idomtógláinak függőleges illeszkedési helyein (c) kereszt­téglákat alkalmazunk, melyek a két egy­szerű téglafalat egymással összekötik és azoknak egymástóli távolságát biztosítják. Ezen (c) kereszttéglák elhelyezhetése céljá­ból az (a) idomtéglának megfelelő oldalából a kereszttégla félvastagságával egyenlő szé­lességű darabot ütünk le.

Next

/
Thumbnails
Contents