64892. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó kiterjedő folyadékkal

Megjelent 1914. évi augusztus lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64892. szám. V/o/a. OSZTÁLY. Szabályozó kiterjedő folyadékkal. BRUKENHAUS & LORENZ CÉG HASPEBEN. A bejelentés napja 1913 október hó 31-ike. Melegvízfűtéseknél, kondenzvízleveze­tőknél és hasonlóknál szabályozóknak oly berendezéseket alkalmaznak, melyeknél egy kiterjedő folyadékkal töltött csőalakú test a fal megfelelő alakú kiképzése által a benne lévő folyadék hőmérsékletének változása következtében hosszát változ­tatja. Ez a hosszváltoztatás szelep, csap­panó vagy hasonló beállítására használ­tatik föl. A találmány kiterjedő folyadékkal dol­gozó ilyen szabályozókra vonatkozik és abban áll, hogy a kiterjedőcső belső tere egy szintén kiterjedő folyadékkal töltött tartállyal áll összeköttetésben. Ezáltal el­érjük azt, hogy a szabályozónak megfelelő rövid szerkezeti hossza mellett viszonylag nagy térfogatú kiterjedő folyadékot te­szünk ki hőhatásnak, következésképen a szabályozó érzékenyebb, mint az eddig is­mert berendezések. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképen vett kiviteli alakja függélyes hosszmetszetben van föltüntetve. Az ismert módon fémtömlőszerűen ala­kított (a) kiterjedőcső belső tere a szintén csőalakú vagy más tetszőleges módon ala­kított (b) folyadéktartállyal áll összekötte­tésben. Az (a) cső és a (b) folyadéktartáiy közötti öszeköttetés tetszőleges módon, pl. forrasztás vagy hegesztés útján létesíthető és csak arra kell ügyelni, hogy tömítetlen­ségek ne keletkezzenek. A (b) tartály fölső végére a (c) csavaranya van erősítve, mely a szabályozó beépítésére szolgál. A föltün­tetett kiviteli alaknál a szabályozó pl. a (c) csavaranya segélyével egy melegvíz­kazán (d) csőcsonkájába van csavarolva. A (c) csavaranya egyszersmint az (a) ki­terjedőcsövet befogadó és fölül az (f) ku­pakkal elzárt (e) védőcső csatlakozórészét alkotja. Az (a) cső fölső végére (g) pecek van erősítve, mely a kupak furatán át ki­áll és a szabályozó céljának megfelelően emelőrudazathoz, szelephez vagy hasonló­hoz vezet. A föltüntetett kiviteli alaknál csak a (b) folyadéktartály van a kazántérben elren­dezve, ami azért célszerű, mivel a szabá­lyozónak a kazántérben lévő része egészen rövid lesz, azonban természetesen a tu­lajdonképeni kiterjedőcső is a kazántérbe kerülhet. Ebben az esetben az (a) cső és a (b) folyadéktartály célszerűen egy kö­zös védőcsőben lehetnek elrendezve és a védőcsövet felül lezáró (f) kupak egy­szersmint a szabályozó beépítésére szol­gáló csatlakozódarabnak lehet kiképezve.

Next

/
Thumbnails
Contents