64865. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyékony robbanóanyagok szállítására

Megjelent 1914. évi julius hő 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 64865. szám. XlX/g. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés folyékony robbanóanyagok szállítására. VIESI SETTIMO VEGYÉSZ DINAMITÁBAN. A bejelentés napja 1913 május hó 8-ika. Jelen találmány tárgya eljárás folyé­kony robbanóanyagoknak a mosóházból a gyúróházba való szállítására. A találmány szerinti eljárás abban áll, hogy a folyékony robbanóanyagot a mosóházban lévő kezelőtartányokból szí­vóhatás által egy a mosóház fölött elren­dezett gyűjtőhelyre fölemeljük, ahonnét önsúlya által a gyúróházba leeresztjük. Az ezen eljárás foganatosítására alkal­mas berendezést az jellemzi, hogy egy a gyűjtőhely fölött fölállított, vízzel töltött kád elzárható csővezetékek által a mosó­házban lévő mosótartánnyal, valamint az utóbbi fölött elhelyezett gyűjtőhellyel oly módon van összekötve, hogy a víznek a kádból való leeresztésénél a robbanó­anyag, az ily módon előállított vakuutn által a mosóházból a gyűjtőhelyhez szíva­tik és a gyűjtőhelynek a víztartánnyal való összekötése megszakítása után a gyúróházba folyik. A rajz 1. ábráján, mely a hasonló célra eddigelé alkalmazott berendezések vázla­tát mutatja, (A) egy épületet jelöl, mely­ben az (L) mosótartány van fölállítva, mely az (F) szűrőtartánnyal van össze­kötve. A szűrőtartánytól a (T) alagúton át a (t) csővezeték halad a (B) épülethez, melyben több (p, p) gyúrókád van fölál­lítva. Az (A) mosóházat az (M) földhá­nyás választja el a (B) épülettől, mely földhányás alatt a lejtős (T) alagút halad. Az (y—y) vonal a két épület közötti viz­szinmagasságot mutatja. Ezen ismert berendezésnél a nitro­glycerin az (A) épületben az első mosó­folyamatnak tétetik ki, mire a nitrogly­cerin a (B) épületbe való átvezetése után gyúratik. Magától értetődik, hogy habár a két (A) és (B) épületet az (M) földhá­nyás választja el egymástól, azok a (T) alagút által mégis összeköttetésben áll­nak. A robbanóanyag a (B) épületbe munkások, vagy a (t) csővezeték által továbbítható az alagútban. Az első eset­ben az (A) és (B) épületek ugyanazon magasságban fekhetnek, azonban a szál­lításnak ez a módja a kézimunkával ren­desen összekötött kényelmetlenségek és robbanási veszély által hátrányos. A má­sik esetben az (A) és (B) épületek között vízszintkülönbség szükséges, ami a rob­banóanyaggyárakban alig létesíthető. Az (A) és (B) épületeket összekötő (T) alagút, továbbá a (t) csővezeték azzal a veszéllyel jár, hogy a két épület egyiké­ben bekövetkező balesetnél a másik épü-

Next

/
Thumbnails
Contents