64864. lajstromszámú szabadalom • Üreges téglafal

Megjelent 1914. évi julius hő 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64864. szám. VlII/a. OSZTÁLY. Üreges téglafal. UJJ JÁNOS MÉRNÖK KISJENŐN. A bejelentés napja 1913 október hó 9-ike. A jelen találmány tárgya oly üreges téglafal, mely az eddigiekkel szemben azon előnye által tűnik ki, hogy rajta a salétromvirág nem üt ki, miként az ce­ment-kötőanyag alkalmazásánál állandóan előfordul, továbbá kitűnően izolál, hordké­pessége teljesen megegyez az ugyanoly szélességű telt falakéval, végül anyag te­kintetében is egyharmad anyagmegtakafí­tás és így jelentékeny munkabércsökkenés is érhető el. Az új üreges téglafal lényegében a futó és kötő tégláknak oly elrendezésében áll, melynél fogva minden harmadik, ötödik futótéglát egy kötőtégla és egy negyed tégla követ, még pedig a kötő és negyed tégla egymáshoz képest fölváltva vannak elhelyezve. Ily módon a fal belsejében egy negyed tégla szélességű üreg képződik, melyben a levegő állandóan keringvén, igen jó szigetelés létesíttetik. Mellékelt rajz a találmány szerinti üre­ges téglafal egy foganatosítási alakjában példaképen van föltüntetve. Az 1. ábra az üreges üvegfal axonometrikus rajza, a 2. ábra fölülnézete és a 8. ábra oldalnézete. Az üreges téglafal akként képződik, hogy minden negyedik (a) futótégla helyébe egy (b) kötőtégla tétetik és a kötőtégla hosz­szában egy negyed (c) tégla helyeztetik, minek folytán a fal közepén egy negyed tégla szélesfógű üreg képződik, melyben a levegő állandóan keringhet és jó szigete­lést biztosít. Ilv módon a csekélyebb anyagfogyasz­tás es munkabér által is jelentékeny meg­takarítás érhető el, mimellett a fal üre­gessége a hordképességet semmiképen nem befolyásolja. • SZABADALMI IGÉNY. Üreges téglafal, jellemezve azáltal, hogy a futó és kötőtéglák akképen vannak el­rendezve, hogy minden harmadik, ötö­dik s í. t. elhelyezett téglát egy kötő­tégla 'követ, mely hosszában egy ne­gyed téglával van kiegészítve oly cél­ból, hogy a fal belsejében éppen ezen negyedtégla szélességének megfelelő üreg képződjék, melyben a levegő ál­landóan keringhet. (1 rajzlap melléklettel.) DALLAS RÉEZVÉNYTÁRSA8ÁG NVOMDÁJA BUDAPE8T6N.

Next

/
Thumbnails
Contents