64856. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elsüllyedt hajók emelésére

Megjelent 1914. évi julius hő 31-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64856. szám. V/f. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés elsülyedt hajók emelésére. STEINER SIGMUND ÜZEMVEZETŐ ÉS KRON WOLF MÉRNÖK BORYSLAWBAN. A bejelentés napja 1913 október hó 10-ike. Jelen találmány tárgya eljárás és á foganatosítására való berendezés, mely­nek segélyével elsülyedt hajótesteket 1000 méter mélységből is emelhetünk és eset­leg sekélyebb helyekre vontathatunk. Az eljárás abban áll, hogy pl. két hajót dobogó segélyével összekötünk. Ezen do­bogón fúrótorony van elrendezve, amely minden oldalra eltolható és minden hely­zetben rögzíthető. A dobogó nyílásain elő­nyösen az ismert Parker- vagy Raki­rendszer szerint berendezett fúrótorony­ból az elsülyedt hajtótest helyén csöveket bocsátunk le és az egyik rendszer szerint a hajófödélzetet vagy falakat keresztül fúrjuk. A Raki-féle fúrórendszer alkal­mazása azon előnyt nyújtja, hogy oly ma­got nyerünk, amely a hajótest födélzete szerkezetének mineműségét mutatja és azonkívül észlelhetővé teszi azt, ha már talajt értünk. A fúró munkálat befejezése után a csöveken rákot bocsátunk le, amely szintén a találmány tárgyát képezi. A mellékelt rajzok a ráknak egy példa­képem kiviteli alakját tüntetik föl, még pedig: az 1. ábra lebocsátás közben, a 2. ábra a födélszerkezet alatt működés közben és a 3. ábra annak fölülnézetét mutatja. A találmány értelmében a rák (a) rúd­ból áll, amely (b) vastagítással bír, amelyre a rák (c) tárcsa révén támasz­kodik, mimellett a (b) vastagítás és a (c) tárcsa között golyóscsapágy van közbe­iktatva. A (c) tárcsán (d) csuklók segé­lyével (e) támaszok vannak ágyazva, me­lyeknek másik vége ugyancsak (f) csuk­lók segélyével (g) karokkal van össze­kötve. A (g) karok (h) csuklók segélyével tárcsaszerű (i) fejen vannak ágyazva, amely anyacsavarménet révén az (a) rúd (k) menettel ellátott részén van elren­dezve. A rákot az előzőleg elkészített fúrólyu­kig (1) cső vezeti, miközben alkatrészei az 1. ábrán föltüntetett helyzetben van­nak. Ha a függélyes irányú elmozgás el­len rögzített (a) rúdat forgatjuk, akkor a (k) menet folytán az (i) fej lefelé mozog, a (g) karok végei az (1) cső falaihoz ér­nek és minthogy ezen karvégek vágók gyanánt vannak kiképezve vagy pedig (o) metszőgörgőkkel vannak ellátva, tehát azok a cső falat keresztülvágják. Az (a) rúd további forgatása által a karok a 2. ábrán föltüntetett helyzetbe kerülnek, miközben a cső falából (m) csíkot maguk-

Next

/
Thumbnails
Contents