64850. lajstromszámú szabadalom • Forgó dobalakú mágnes dinamógépekhez

Megjelent 1914. évi julius hő 31-én. MAGY. jggfo KIH SZABADALMI jpjj g HIVATAL ' SZABADALMI LEÍRÁS 64850. szám. VII/g. OSZTÁLY­Forgó, dobalakú mágnes dinamogépekhez. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT MÚVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 májns hó 31-ike. Turbogenerátorok forgó mágneseit úgy j szokás hűteni, hogy a ható anyag nyílá- ! sain át nyomó levegőt vezetünk keresztül. Ismeretes oly berendezés, amelynél a leve­gőt a mágnesező vezetőket tartalmazó ho­rony fenekén külön nyílásokon vezetjük át; ismerünk továbbá más kivitelt is, leve­gőjáratokkal a fogak belsejében, amely járatokon át a levegő sugárirányban áram­lik. Valamennyi ily kiviteli alaknak, su­gárirányban áramló hűtő levegővel, az a hátránya, hogy a tekercsben fejlesztett melegnek elébb a ható anyag nagyobb tö­megén kell átjárni, míg a hűtőlevegőhöz juthat. A jelen találmánnyal e hátrányt küszöböljük ki és igen erős hűtő hatást érünk el azáltal, hogy a rotoron tengely­iránt átáramló levegő szorosan a nagyobb­részt csupasz, nem szigetelt réztekercs mentén áramlik tova és a levezetendő meleget közvetlenül átveszi. E célból a horony bőségét, mélysége nagyobb részén a tekercs szélességénél nagyobbra vesz­szük úgy, hogy a tekercs és a vas közt köz marad, amelyen át a hütőlevegőt vezetjük. A csatolt rajz 1. ábrája a találmány több,, különböző kiviteli alakját ábrázolja; (a) a horony, | I (b) a benne fekvő, lapos rézvezetőkből álló tekercs, amelynek szigetelését a lég­csatornákban egészen vagy részben - mel­lőzzük, avagy eltávolítjuk. Balfelől az első kiviteli alaknál a tekercs mindkét oldalán vannak hűtőcsatornák; az ábrában jobb­felé következőleg látható (c) horony és (d) tekercs esetében viszont az utóbbinak csak az egyik oldalán van hütőcsatorna. Mivel az ily rotorok kerületi sebessége többnyire igen nagy, ennélfogva erős centrifugális erő lép föl, amely a célsze­rűen laposrézböl készült vezetőket oly erősen szorítja egymáshoz, hogy az utób­biak, dacára hogy oldalt nincsenek tartva, rendszerint nem mozdulnak el a horony­ban. Többnyire elégséges, ha mindegyik horonynak csak a fölső és az alsó vezetői biztosíttatnak oldalirányú eltolódás ellein, az egész vezetékköteg aztán mint egy me­rev test viselkedik. Nagy tengelyhosszal bíró rotoroknál azonban mégis tanácsos lesz, a tekercs­vezetők számára külön merevítő tartókról gondoskodni, amint ezt az 1. ábrában a jobboldali (d) tekercseknél látjuk. Itt tartó gyanánt (e) keretek szolgálnak, me­| lyeket a horony különböző helyein alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents