64848. lajstromszámú szabadalom • Egyesített só-, és paprika- és fogvájótartó

Megjelent 1914. évi julius hő 31-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI W !m HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64848. szám. XVHI/a. OSZTÁLY­Egyesitett só-, paprika- és fogvájótartó. PAP JÁNOS PINCÉR BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 október hó 8-ika. Jelen találmány tárgya olyan üvegből, ) porcellánból, vagy egyébből előállítható só-, paprika- és fogvájótartóra vonatkozik, mely azáltal, hogy az egyes tartályok kü­lön, de együttesen is elzárhatók, tisztasági szempontból igen előnyös, amennyiben a tartályok tartalmát az elporlódástól meg­óvja, földülés esetén pedig az elszóródást megakadályozza. Emellett pedig azáltal, hogy a födő könnyen eltávolítható, tisztán tartása nehézséggel nem jár. Mellékelt rajz a találmány tárgyának egy kiviteli példáját mutatja és pedig az 1. ábra a tartó oldalnézetét, a 2. ábra annak fölülnézetét, eltávolított födő mellett* tünteti föl, a 3. ábra az első födő fölülnézet, a 4. ábra a második födő oldalnézetét és az 5. ábra annak fölülnézetét ábrázolja. Az (1) tartó egy megfelelő és azzal egy darabból készült válaszfal által a (9,10) és (11) tartályokra van osztva, melyek közül a (9) és (10) tartály vagy só, vagy pap­rika fölvételére szolgál, míg a (11) tartály, melynek külső fala a (12) kivágással van ellátva, a fogvájók fölvételére használta­tik. A tartályokat egy megfelelő nyílások­kal ellátott (2) födő födi, melynek a só és papirkatartály fölé eső kivágásai szitasze­rüen vannak kiképezve. Ezen födöre he­lyezkedik a (14) zárófödél, mely egy, a tartó közepén alkalmazott (8) furatba he­lyezett (3) csavarszög körül forgatható és két nyílással, egy (15) kivágással és a (13) lefelé nyúló nyelvekkel van ellátva, mely utóbbiak vagy a só, vagy a papirkatartály használatakor a fogvájótartó (12) oldal­nyílását lefödik. Ezen (14) födél egy (5) nyúlvánnyal (4. ábra) van ellátva, mely a válaszfalnak egy megfelelő mélyedésébe illeszkedik és egy kiálló csapjpal a (14) fö­dél forgathatását határolja é3 pedig úgy, hogy használat közben mindig csak a szükséges tartály nyitható, míg a többiek elzárva tartatnak. A födél megszorítására, vagy meglazítására, esetleg teljes eltávo­líthatása céljából, a (3) csavarszög egy (7) anyacsavarral van ellátva, mely a tartó fenekén kiképezett (6) mélyedésben foglal helyet, hogy á' tartó szilárd állását meg­gátolja. Az itt leírt és a rajzban föltüntetett kivi­teltől eltérő kivitelek is lehetségesek ugyan, melyek azonban a találmány lé­nyegét nem érintik. így például a készülék esetleg csak egy födéllel látható el, amikor annak nyílásaira van a szita alkalmazva.-

Next

/
Thumbnails
Contents