64834. lajstromszámú szabadalom • Víztisztító eljárás

Megjelent 1914. évi julius hó 29-én. MAGY, ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 648B4. szám. IV/i. OSZTÁLY. Víztisztító eljárás. KLEIN HUGÖ VEGYÉSZMÉRNÖK BUDAPESTFN. A bejelentés napja 1913 május hó 24-ike. Az eddig ismeretes víztisztítók általában | úgy dolgoznak, hogy azokból ia nehezen j oldható vegyszerekből, amelyek a víz lá­gyítására szükségeltetnek, előzetesen le­hető koncentrált oldatot állítanak; elő, és ezt adagolják a tisztítandó vízbe. Az ilyen víztisztítóknak az a főhátrányuk van, hogy az említett oldatok koncentrációja sohasem állandó. Kezdetben, amikor az oldóedényt megtöltik a friss vegyszerekkel, akkor a koncentráció legnagyobb, később azon­ban egyre csökken, és megtörténhetik, hogy elegendő koncentráció hijján elma­rad a célzott tisztítás, illetve lágyítás. Egy további hátrány abban áll, hogy a vegyszerkihasználás hatásfoka nagyon ked­vezőtlen, és a vegyszerek nagy részét föl­használatlanul kell eltávolítani az oldó­eáényből. Jelen találmánynak az a célja, hogy ezen hátrányokat kiküszöbölje. Jelen ta­lálmány lábból a meggondolásból indul ki, hogy azért mutatkoznak ezen hátrányok, mert a vegyszerek oldására magát a tisz­títandó vizet használják föl. Az oldóedénybe. bocsátott nyers víz vegyi reakcióba lép az illető vegyszerrel, hiszen éppen abban áll az oldást követő tu­lajdonképeni víztisztítás, hogy az adott nyersvíz és a lágyítószer vegyi reakcióba lépnek. Az eldóedénynek azonban nem az a rendeltetése, hogy abban lágyítsuk a vi­zet, hanem, hogy állandó koncentrációjú ol­datot állítsunk elő benne, amely koncen­tráció — munkakimélés végett i— a le­hető legerősebb fokú, vagyis célszerűen telítés legyen. Ehhez képest a vegyi reakcióknak az a része, amely már az oldóedényben mutat­kozik, tisztára károsnak tekintendő. Az említett reakció ugyanis csökkenti egy­részt az oldóedényen átfolyó víznek gyors oldóképességét, másrészt pedig a még ol­dandó vegyszernek reakcióképességét. Ezen utóbbi hatás azért áll be, mert az ilyen reakciónál mindenkor oldhatatlan csapadé­kok keletkeznek, amelyek oldhatatlan ré­teg alakjában burkolják a vegyszernek különben még oldható részecskéit, tehát meggátolják azok teljes kihasználását. Víztisztítás céljára leggyakrabban a me­szet használják, miért is konkrét példa gya­nánt a következőkben a mésszel való tisz­títást részletezzük. Az oldóedényben mészvizet kell készíte­nünk, és pedig lehetőleg telített oldat­ban, vagyis úgy, hogy az oldóvíz literen­kint 1.2 g. kálcramoxidot tartalmazza. Ha

Next

/
Thumbnails
Contents