64813. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ammóniák kiválasztására gázelegyekből

Megjelent 1914. évi julius hó 29-én. MAGY. KIK. SZABADALMI jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64813. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás ammóniák kiválasztására gázelegyekből. BAD1SCHE ANILIN- & SODA-FABRIK CÉG R/M LUDWIGSHAFENBEN. A bejelentés napja 1913 jnnius hó 16-ika. Elsőbbsége 1912 augusztus hó 6-ika. Ammóniáknak kiválasztásánál folyékony abszorbeáló szerekkel nyomás alatt álló gáz­elegyekből, különösen, ha nagy gáztöme­gekről van szó, az a nehézség mutatkozik, hogy a szokásos abszorbeáló készülékek (tornyok, mosókészülékek stb.) alkalmazása esetén nagyon terjedelmes berendezések szükségesek, amelyek tekintettel a szük­séges nyomásbiztonságra csak nagy költsé­gekkel, sőt igen magas nyomások esetén egyáltalában nem létesíthetők. Kitűnt már most, hogy ilyen ammóniák­tartalmú, nyomás alatt álló gázelegyeket előnyösen oly módon kezelünk, folyékony abszorbeálló szerekkel, különösen vízzel, hogy a gázokat az abszorbeáló szerekkel együtt egyenáramhan vezetjük csöveken keresztül. Ha arról van szó, hogy a gázokat ammó­niáktól megszabadítsuk és egyidejűleg kon­centrált ammoniákoldatot állítsunk elő, úgy előnyösen akképen járhatunk el, hogy a j gázokat az ismertetett módon többször ke­zeljük az abszorbeáló szerrel úgy, hogy első sorban már dús ammoniákoldatot hozunk érintkezésbe a gázárammal, mire a folya­dékot a gáztól elválasztjuk és ez utóbbit egy második vagy esetleg még további ké­szülékben is kevésbé koncentrált oldattal illetve friss abszorbeáló szerrel kezeljük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás ammóniák kiválasztására nyomás alatt álló gázelegyekből folyékony abszor­beáló szerek segítségével, amely abban áll, hogy a gázelegyet és a folyadékot egyenáramban csöveken vezetjük keresz­tül. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganato­sítási módja, amely abban áll, hogy a gázelegyet csökkenő ammoniákkoncen­trácóju abszorbeáló szerekkel sziszte­matikus kezelésnek vetjük alá. OALLA8 RÉSZVÉNY TÁAaASÁQ NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents