64788. lajstromszámú szabadalom • Váltóáramú áramátalakító alacsony feszültségű kamrával

Megjelent 1914. évi jttlius hó 25-én. _ MAGY. gg^ KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64788. szám. VlI/g. OSZTÁLY. Váltóáramú áramátalakító alacsony feszültségű kamrával. A. GOBIET & C° CÉG ROTENBURG A. D. FULDABAN. A bejelentés napja 1913 julins hó 16-ika. Jelen találmány tárgya áramátalakító, mely különösen oszloptranszformátor gyar liánt használható és az alacsony feszült­ségű elosztókészülékek fölvételére szol­gáló kamrával való sajátságos kapcsolata által van jellemezve, melynek következté­ben az alacsony feszültségü vezetékek az átvezetett magas feszültségü vezetékek ál­tal nem befolyásoltatnák és az alacsony feszültségű kapcsolótábla az áramátalakí­tóval együtt víz és eső ellen tökéletesen védve szerelhető föl. Jelen találmány se­gítségével nemcsak sajátságosan kombi­nált berendezést létesíthetünk, hanem a berendezés fölszerelését és ellenőrzését is lényegesen egyszerűsíthetjük. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példakép vett foganatosítási alakját tün­teti föl. A (b) áramátalakítótartánnyal oldha- i tóan összekötött (a) áramátalakítófödőn a kováGsolt vagy öntött vasból való (c) kamra van elrendezve, mely az alacsony feszültségű készülékek, illetve a biztosítók és elosztók fölvételére szolgáló (d) kap­csolótáblát hordja. Villámhárítóberende­zések (korongalakú villámhárítók és effé­lék), úgyszintén a feszültség ellenőrzésére szolgáló dugaszérintkeztető berendezések is alkalmazhatók rajta. A magas feszültségű (e) átvezetés a (c) kamrán át az (f) áramátalakítóhoz halad, mely az (a) födőn a (g) pecek segítségévei van megerősítve. Az alacsony feszültségű elvezetés mindenekelőtt a gyüjtőfősinekibe megy, azután pedig egyrészt az alacsony) feszültségü biztosítókhoz és az alacsony feszültségű (h) kivezetésekhez, másrészt a villámhárító berendezésekhez. A teret ajtó zárja el úgy, hogy a készülékek könnyen ellenőrizhetők. A kamra tartalékbiztosí­ték, biztosítófogók és effélék elraktározá­sára is használható, miután magas fe­szültségtől teljesen mentes és eső ellen is tökéletesen biztosítva van úgy, hogy az áramátalakítóval együtt a szabadban lévő oszlopokra, falakra vagy effélékre szerel­hető föl. Ezen áramátalakító segítségével tehát i az alacsony feszültségü elosztókészüléke­ket és berendezéseket az áramátalakító közvetlen közelében nedvesség ellen meg< védve szerelhetjük föl. Magának az áram­átalakítónak kivitele tetszőleges lehet, épp úgy az alacsony feszültségű kapcsolótábla kivitele is, mely a mindenkori szükséglet­hez képest képezhető ki. A (c) kamrát elő­nyösen elzárható szekrény gyanánt állít­hatjuk elő. A mellékelt rajz ábráinál az oldalfalakat eltávolítva képzeljük.

Next

/
Thumbnails
Contents