64765. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés hívásokkal túlterhel távbeszélő berendezésekhez

Megjelent líílé. évi julius hó 25-én. a1agy. SZABADALMI ;ür. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64765. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés hívásokkal túlterhelt távbeszélőberendezésekhez. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 február hó 5-ike. Elsőbbsége 1912 február hó 6-ika. A jelen találmány olyan, távbeszélőberen­dezésekhez, való kapcsolási elrendezésre vonatkozik, melyeknél időnkint több hívás érkezik be, mint amennyi válaszadásra szol­gáló munkahely van. Az elrendezés alkal­mazást nyerhet pl. (A) ós (B) kezelőnők, vagy előfizetővezetékek és kérdező kezelő­nők közti forgalomban. Ha ugyanis ilyen berendezéseknél hívás történtekor nincs szabad fölvevő munkai­hely, akkor a hívás az ismert elrendezé­seknél vagy elintézetlenüli marad mind­addig, míg valamelyik fölvevő munka­hely szabaddá lesz és a hívást fölveheti, vagy pedig a várakozó hívások elintézé­sének sorrendje a fölvevő munka­hely tetszésére vagy választók vélet­len beállítására van bízva. E hátrányt kívánjuk a jelen találmánnyal megszün­tetni, amennyiben ugyanis a hívások itt szükségképen beérkezésük sorrendjében intéztetnek el. A találmány e célra a be­érkező hívások összegyűjtéséről gondosko­dik, mely hívásokat azután beérkezésük sorrendjében a szabaddá lévő fölvevő munkahelyek fölvesznek. A találmány értelmében, a mellékelt rajzon ábrázolt foganatosítási példánál, az­által érjük ezt el, hogy a hívó munkahe­lyeket olyan vezetékekkel kötjük össze, melyek ;a szabaddá lévő fölvevő munkahe­lyekkel jönnek összeköttetésbe úgy, hogy a hívások beérkezésük sorrendjében vétet­nek föl. A rajzon ábrázolt foganatosítási alaknál egy vezetékcsoporthoz közösen, tartozó kap­csoló szervek vannak elrendezve, melyek, a fölvevő munkahelyiekj pillanatnyi elfoglaltsá­gára való tekintet nélküli, mindig a veze­tékcsoport egy el nettn foglalt vezetékét a hívás fölvételére készen tartják úgy, hogy minden egyes hívás egy így előké­szített vezetéken, más hívások kizárásával, "úgyszólván elraktároztatik. A közös kap­csolószervek a vezetékeket egyenkint és egymásután készítik elő és az időbeliLeg •egymásután következő hívásoknak a föl­vevő munkahelyeik (kérdező kapcsolók, vagy vá 1 asztókontaktusok térbelileg egy­másután következő fölvevő kontaktusait bocsátják rendelkezésükre úgy, hogy a hí­vások elintézésénél beérkezésük sorrendje szigorúan betartatik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája vázlatosan van bemutatva, és pedig (A)-kezelőnőknek (B)-kezelőnőkkel való összeköttetésére szol­gáló elrendezés van a rajzon választva. Az

Next

/
Thumbnails
Contents