64730. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés önműködő vagy félig önműködő távbeszélő berendezésekhez

Megjelent 1914. évi julins hó 33-én. MAGY. rfg* KIR. SZABADALMI wBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64730. szám. vn/j. OSZTÁLY­Kapcsolási elrendezés önműködő, vagy félig önműködő üzemű távbeszélő­berendezésekhez. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 február hó 27-ike. Elsőbbsége 1912 február hó 29-ike. A jelen találmány tárgya önműködő, vagy félig önműködő üzemű távbeszélő­berendezésekhez való kapcsolási elrende­zés és a találmány olyan relaiskre vonat­kozik, melyek különböző célokra való al­kalmaztatásukkor különbözőképen mű­ködnek, amennyiben ugyanis fegyverze­teiket majd gyorsan, majd lassan ejtik le. Különösen előnyös a találmány tárgya az úgynevezett hurokrendszereknél, melyek­nél a választók a beszédvezeték egymás­után kapcsolt ágain át működtettetnek. A relaisket ekkor bizonyos munkafolya­matok, pl. átkapcsolások, vezérlések, vizs­gálatok stb. végzésére gyorsan működtet­jük, más munkafolyamatok végzésére vi­szont, pl. kikapcsolásokhoz, lassan hagy­juk működni. Lehet a relaisk bizonyos tekercseit csupán késleitetőtekercsek gya­nánt használni, más tekercseit viszont csak a gyors működésnél igénybe venni. De lehet a relaisk ama tekercsét, mely késleitetőtekercs gyanánt szolgál, a relais gyors működésekor is használni. A mellékelt rajz 1. ábrája, a találmány foganatosítási példája gyanánt, ilyen (C) relajst ábrázol egy önműködő üzemű távbeszélőberendezés egyik csoportvá­lasztójával kapcsolatban. A csoportvá­lasztó egy átvivővel van kombinálva. Mi­helyt a (VW) előválasztó egy (GW) cso­portválasztóhoz vezető szabad vezetéket talált, az (a, b, c) vezetékekre áll be. Az előválasztó (T) vizsgálórelaisje gerjed, éppúgy a több tekerccsel biró (C) relais is a föld, telep, (T) relais, (c) vezeték, (1) kontaktus, a (C) relais (2) tekercse, (kl) kontaktus, föld, úton át. A (T) relais a hívó vezetéket átkapcsolja úgy, hogy az (A) relais gerjed és a (c) vezetéket ismert módon elfoglalttá teszi, amennyiben ugyanis nagyohmos tekercsét, mely a raj­zon nincs föltüntetve, röviden zárja és ez­zel a (c) vezeték potenciálját növeli. A (C) relais gerjed és a (3) és (6) kontaktu­sokat zárja. Ha most az (a, b) vezetékhurok meg­szakításával a (H) emelőrelais számára áramlökések következnek, az (A) relais ismételten árammentes lesz és a (4) kon­taktus váltakozva nyílik és zárul. Az áramlökések a (H) emelőrelaiskre ez úton hatnak: föld, telep, (H) relais, (wl) hul­lámkontaktus, (3, 4) kontaktusok, föld. A (H) relais működtetésére szolgáló első áramlökésnél a (V) késleltetőrelais is gerjed, mely fegyverzetét az emelő­áramlökések alatt magához vonva tartja.

Next

/
Thumbnails
Contents