64726. lajstromszámú szabadalom • Eljárás celluloz elektromos kezelésére

Megjelent 1914. évi julius hé 22-én. MAGY. gfej* KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64726. szám. VIlI/c. OSZTÁLY. Eljárás cellulóz elektromos kezelésére. NODON ALBERT LOUIS CAMILLE VEGYÉSZ BORDEAUXBAN. A bejelentés napja 1913 február hó 24-ike. Elsőbbsége 1912 március hó 26-ika. A találmány tárgya eljárás cellulóz­alapanyagú anyagoknak, különösen; fá­nak rothadással szemben ellenállóvá és nagyobb szilárdságúvá tételére. Az ismert eljárások cellulóz elektro­mos kezelésére költségesek, egyenlőtle­nek és tökéletlenek, mert a félig a fürdőbe merített anyagnak alámerült része erőseb- | ben kezelődik, mint a kívül maradt rész és mert a különböző sókjkal való előzetes telítés után az anyag túlságosan nedves úgy, hogy az áram a külső nedvességréte­gen megy át s nem hatol be az anyag bel­sejébe. A jelen találmány értelmében a keze­lendő anyagot a sóoldattal csak • fölülete­sen impregnáljuk s azután hosszabb időn át vetjük alá az elektromos áram hatásá­nak, oly célból, hogy az áramnak az anyag belsejébe való behatolását előse­gítsük. Egy bizonyos kismérvű nedvesség az elektromosság áthatolását elősegíti; az áram kellő idejű behatása a cellulózát lényegesen átalakítja, amennyiben az anyag többé nem korhad és teljesen el­lentáll a leghatékonyabb külső rothasztó behatásokinak, pl. gombáknak, valamint a váltakozó nedvesség és száradás hatásá­nak. Emellett az anyag mechanikus szi­lárdsága lényegesen fokozódik anélkül, hogy külseje változna. A csatolt rajzon példaképen egy fogana­tosítási berendezés van föltüntetve, mely a földszínen elrendezett vízálló (a) szérű­ből áll, melyet egy vezetőfölület, pl. ólom­lap, vagy fémbevonatú vagy fémből álló (b) elektróda borít; erre egy durva ned­ves (c) szövet van terítve. Ezen alzatra he­lyezzük az előzőleg kellő nedvességnyire impregnált t (g) kezelendő anyagot szabá­lyos téglány alakjában, melynek magas­sága az elektromos vezetőképességtől függ. Köröskörül a földbe veiü (d) karók bizto­sítják az anyag kellő helyzetét. A kezelendő anyagra fölül szintén egy nedves dúrva (e) szövetet, e fölé az ólom­lemezből vagy rézszövetből, stb. álló (f) elektródát s erre az (i) nehezéket helyez­zük, mely jó koritaktusokat biztosít. A szérű közelében a földbe sülyesztett (j) tartály az anyag előzetes áztatására szolgál a kellő nedvességtartalom elérése céljából. Az (m) árammegszakítókkal fölszerelt (k) oszlopokon vezetjük az áramvezeté­keket;i az anyag szállítására az (n) kocsik szolgálnak.

Next

/
Thumbnails
Contents