64720. lajstromszámú szabadalom • Bélyegzőgép

Megjelent 1914. évi julius hé 22-én. MAGY. SZABADALMI IvíR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64720. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Bélyegzőgép. ELSŐ MAGYAR BÉLYEGZŐGYÁR KLASSOHN A. CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 16-ika. A jelen találmány tárgya bélyegzőgép, különösen vasúti menetjegyeknek és hason­lóknak lebélyegzésére, mely főképen azál­tal tűnik ki, hogy annak működtetését egy­szerű és megbízható szerkezeténél fogva magára az utazó közönségre lehet bízni, ami a jegykezelést úgy az utasok, mint a vasúti adminisztráció szempontjából sokkal biztosabbá, gyorsabbá és kellemesebbé teszi. Amellett a gép akként van szerkesztve, hogy annak működő részeihez illetéktelenek hozzá nem férhetnek, sőt azoknak rossz­akaratú megrongálása is meg van akadá­lyozva. A jelen találmány szerinti bélyegző­gép a mellékelt rajzon két foganatosítási alakjában van bemutatva. Az 1—7. ábrákban föltüntetett foganato­sítási alaknál a működőszerkezet egy szilár­dan a falhoz erősített szekrényben van el­helyezve, míg a 8—9. ábrákban föltüntetett foganatosítási alaknál a működő részek magában a gép működtetésére szolgáló lengőkarban foglalnak helyet. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alakot le­szerelt homloklappal elölnézetben, a 2. ábra függélyes metszetben, az 1. ábra A—B vonala szerint, a 3. ábra pedig oldalnézetben ábrázolja. A 4. ós 5. ábra a bélyegzőbetéteket tünteti föl elől- és oldalnézetben. A 6. ábra a bélyegzőbetétek- fölvételére szol­gáló ágyat, a 7. ábra pedig a bélyegzők fölvételére szolgáló nyomófejet tünteti föl. Amint ez ábrákból látható, a hátlapjával a falhoz erősítendő (1) szekrény fölső végén (2) tengely foglal helyet, melyre (3) fogantyú által egymással egyesített (4, 5) karok van­nak szilárdan fölerősítve. A szekrény jobb­oldalán (6) vezeték van kiképezve, melyben a (2) tengelyre erősített (2a) karral lazán összekötött (7) rúd és (8) hüvely vezetődik. A (2a) kar végén hosszhasíték van alkal­mazva, melybe a (7) rúd fölső vége csuk­lósan van fölfüggesztve. A (8) hüvely egy­mással szemben fekvő pontokon egy-egy (9) hasítékkal van ellátva, melybe a (7) rúdon keresztül dugott (10) pecek kiálló végei nyúlnak be. A (8) hüvely alul zárt és az ebbe benyúló (7) rúd alatti térben (11) spirális rúgó van elhelyezve, mely a (7) rudat mindig oly helyzetben igyekszik tar­tani, hogy a (10) pecek a (9) hasítékok fölső végéhez szoruljon. A (9) hasíték akként van méretezve, hogy az hosszabb, mint a (10) peceknek a (8) hüvelyhez viszonyított maxi­mális elmozdulása úgy, hogy ha a (4, 5) karok a 3. ábrában a szakadozottan föltün­tetett külső végállásban vannak, a (10) pecek még mindig nem érintkezik a (9) hasíték

Next

/
Thumbnails
Contents