64676. lajstromszámú szabadalom • Szulfátkemencék keverőberendezéseihez való kaparó és vakaró

Megjelent 1914. évi juliiis nó 17-én. MAGY ^ KIU. SZABADALMI HU HIVATAL SZABADALMILEIRAS 64676. szám. XII/b. OSZTÁLY. Szulfátkemencék keverőberendezéseihez való kaparó és vakaró. FARBWERKE VORM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CÉG M/M HÖCHSTBEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 2-ika. Elsőbbsége 1913 február hó 14-ike. . A chémiai iparban valamely eljárás gaz­daságoságára mértékadó befolyással van a berendezés ellentálló képessége. így sav­gyártásnál a kiadások jórészét a kemence­szerszámok, a keverőművek, kaparok stb erős elhasználódása okozza. A szulfát gyár­tásnál néhány évtizede használt mechanikus kemencék teljesítőképesség tekintetében még ma is a sav és magas hőfok hatásának leg­inkább kitett apparatura, a kaparó, tartó­ságától függ. A fémkaparók különösen a pörkölőövben használtatnak el gyorsan, en­nek következtében a szulfátréteg a kemence fenéken rövidesen hőt át nem bocsátó vas­tagságig növekedik úgy, hogy a kemence nem dolgozik gazdaságosan és a réteg el­távolítása és javítása végett üzemen kívül kell helyezni. A szervetlen testeket földol­gozó chémiai ipar minden kézi könyvében állandóan és ismételten találjuk a vakarok és kaparok kifogásolását ezen szempontból és ezen hátrány kiküszöbölésére eddig számos hasztalan kísérletet tettek. A jelen találmány már most ezen hátrá­nyokat azáltal küszöböli ki, hogy a reakció­keverék átdolgozására való kaparok és vaka­rok előállítására sav- és tűzálló kőanyagot használ föl. Bizonyos kőfajok savállékony­sága általánosan ismeretes. De az a gondo­lat, hogy ezen tulajdonság a jelen cél eléré­sére használtassék föl, teljesen új és ennek fölhasználása szakember számára nem is volt előrelátható. Eltekintve attól, hogy az iro­dalomban sehol erre vonatkozó megjegyzést találni nem lehet, a mechanikai kemence­j szerkezetek dolgozó nagyszámú föltaláló is bizonyára fölismerte volna a kőből való kapa­rok nagy előnyeit. Az évtizedek óta ilyen be­rendezésekkel dolgozó üzemek is, melyek a ! kaparok hátrányait ismerik, bizonyára kihasz­nálták volna ezen itt először sikerrel alkalma­zott új gondolatot. Tűz- és saválló köveknek keverőművel ellátott szulfátkemencékben vakarok, kapa­rok stb. gyanánt való fölhasználása folytán ilyen kemencének az üzemtartama az eddigi­nek többszörösére hosszabbíttatik meg. Ez lényeges haladást jelent, mert megtakarít­tatik a kihűlés, tisztítás, javítás stb. számára I való idő és különben is minden szakember ' tudja, hogy az üzemmegszakítások gyakori­sága az egész telep rövid élettartamával egyértelmű. A rajzon ilyen kaparónak mechanikus szulfátkemence számára való fölhasználása van példaképpen föltüntetve. A saválló (a)

Next

/
Thumbnails
Contents