64650. lajstromszámú szabadalom • Adagoló és keverőszerkezet agyag és hasonló masszák megmunkálására szolgáló gépekhez

3feerte<eiit 1014. évi jnlius hó 15-én. MAGY. ^g*. IÜR. SZABADALMI JB9 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64650. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Adagoló- és keverőszerkezet agyag és hasonló masszák megmunkálására szolgáló gépekhez. MASCHINENFABRIK W. ROSCHER G. M. B. H. CÉG GÖRL1TZBEN. A bejelentés napja 1913 március hó 29-ike. Jelen találmány tárgya agyag és hasonló masszák megmunkálására szolgáló gépek­hez való adagolószerkezet, melynél a meg­munkálandó anyag ismert módon, meg­görbített forgó kések által az adagolótar­tány oldalnyílásán át kiszoríttatik. Ezen adagolószerkezet a találmány szerint oly módon javíttatik meg, hogy a szerkezet­ben a megmunkálandó anyag, a keverés céljára, körfolyamot végez. Ily módon az adagolószerkezetben a megmunkálandó^ anyag egyidejűleg jól összekevertetik. Az említett körfolyamot oly módon ér­jük el, hogy azt a njálást, amelyből a meg­munkálandó anyag kilép, ismert módon, tolattyúk és csavarorsók által akképen kisebbítjük, hogy a forgó kések által kiszo­rított anyagnak csak egy része lép kii a nyíláson, míg a ki nem lépő rész az ada­golótartány falának belső oldalán fölemel­kedik és a kivezetőnyílás fölött forgó kér sek vagy kaparok által a falról leválaszta­tik és befelé vezettetik. Az adagolótartány közepében azután a befelé vezetett meg­munkálandó anyag leesik, a kések által ismét kifelé szoríttatik, mire az oldalnyí­láson át részben kilép és részben, egy új körfolyam megkezdésére, a keverőtartány falán fölemelkedik. A csatolt rajzok a találmány szerinti adagoló- és keverő szerkezetet mutat­ják. Az 1. és 2. ábra egy kiviteli alak függélyes metszete és fölülnézete, míg a 3. és 4. ábra egy másik kiviteli alak fö­lülnézete és metszete. A (b) adagolótartány (1. és 2. ábra) (a) feneke fölött a forgásirányban hátrafelé hajlított (c) továbbítókések forognak. A (c) kések a (d) tengelyre vannak föl­ékelve, mely az (e, f) kúpkerékpár által forgattatik. Az adagolótartányt a (g) áll­ványzat tartja, mely a továbbítókések haj­tását is ágyazza. A forgókések az agyagot sugárirányban kifelé nyomják úgy, hogy az agyag az ada­golótartány falának (b) nyílásaiból kilép. Ezeket a nyílásokat azonban a (k) csavar­orsók segélyével beállítható (i) tolattyúk által aképen kisebbítjük, hogy az agyag egy része az adagolótartányban visszatar­tatik. A visszatartott agyag az adagolótar­tány falán fölemelkedik és az adagolótar­tány fölső széle alatt kis távolságban, a szintén a (d) tengelyre fölékelt (1) kapa­rok vagy lapátkarok által újból a (b) tar­tány közepe felé tereltetik, hol az utána­tóduló anyag nyomása alatt, valamint ön-

Next

/
Thumbnails
Contents