64631. lajstromszámú szabadalom • Talajművelőgép

Megjelent 1914. évi július hó 13-án. MAGY. GJGGT KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64631. szám. X/a. OSZTÁLY. Talajmívelőgép. TARJÁN ÖDÖN OKLEVELES MÉRNÖK LOSONCZON. A bejelentés napja 1913 julius hó 14-ike. Az eddig használt összes talajmívelőgé­pek úgy voltak megszerkesztve, hogy azo­kat mint magánjárókat a rajtuk alkalma­zott motor vontatta. Ezáltal a gépek ne­hezekké és" bonyodalmasakká váltak és hogy céljuknak kedvezőtlen viszonyok kö­zött is meg tudjanak felelni, mind erő­sebbre és nehezebbre kellett őket készí­teni, minek következtében a gépek hatás­foka folytonosan rossz&bodött úgy, hogy a motor által kifejtett erőnek csupán 20— 25°/oJa fordíttatott tényleg a talaj meg­munkálására, inig a többi 75—80% a gé­pek vontatásahoz volt szükséges. Az eddig szerkesztett gépek ezen hibár ját jelen találmány oly módon küszöböli ki, hogy a gép vontatását a talaj meg­munkálásától különválasztja és ezzel oly gépet 'teremt, mely föladatának a legked­vezőtlenebb körülmények között is képes megfelelni, mivel mindenütt, ahol a gép igavonó állatok, vagy más rajta kívüli fekvő motorikus erővel vontatható, a gép talajmegmunkáló munkáját kedvező és kedvezőtlen viszonyok között is egyformán, tudja elvégezni. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát | képező gép példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a gép oldalnézetét, a 2. ábra pedig a gép fölülnézetét ábrá­zolja. A rajzon (a) a talajmívelő' szerszámok­kal fölszerelt dob vagy henger, (b) az ezt alkalmas áttételtek útján hajtó motor, (c) járókerekek, (d) az előállvány, (e) a vonó­rúd és (f) az ülés a gépet kezelő egyén részére. A (b)-vel jelölt motor az (a) henger haj­tása folytán oly módon végzi a talaj meg­munkálását, hogy a gép, igavonó álliatok, vagy a gépen kívül fekvő motorikus erő által vontatva, az (a) henger forgása kö­vetkeztében a földet megaprítja. A talál­mány lényege tehát abban áll; hogy a mo­tor kizárólag a talaj megmunkálására szánt tetszés szerint különböző szerszámokkal föl­szerelhető tengely hajtására szolgál, míg a gép vontatása ettől függetlenül állata, vagy motorikus erő által végezhető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés motoros talajmíveléshez, az­által jellemezve, hogy a talajmívelŐ-szerszám motoros hajtására szolgáló be­rendezés a talajmívelőgép vontatására való eszköztől függetlenné van téve és ezen kívül van elrendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents